Zwichnięcie nogi w czasie pracy, szyna gipsowa + L4 proszę o pomoc

#1 2012-05-24 09:30:41
Justi_buziaczek

Zarejestrowany:

2012-05-24

Posty: 4

Witam
W czasie pracy zwichnęłam nogę, spuchła jak balon, nie mogłam na nią stanąć. Stało się to podczas normalnego chodzenia, na równej posadzce. Myślałam, że ból przejdzie, ale nic z tego. Po kilku godzinach pojechałam na pogotowie, tam zrobili badanie, rentgen i założyli szynę gipsową na 2 tygodnie. L4 wystawiono mi na 3 tygodnie bez pytania, a leczenie miało polegać na unieruchomieniu nogi i zastrzykach w brzuch przez 2 tygodnie. Moje pytanie ma związek z jakimkolwiek odszkodowaniem. Mam grupowe ubezpieczenie w PZU, ale z dokumentacji mam w domu jedynie zdjęcie RTG nic więcej. Czy i w jaki sposób mogę ubiegać się o odszkodowanie? Jak przebiega procedura uzyskania odszkodowania i czy należy to załatwić przez zakład pracy czy też bezpośrednio w PZU? Z góry dziękuję za odpowiedź.

Offline
#2 2012-05-24 12:16:57
zielone

Zarejestrowany:

2012-05-24

Posty: 6

Re: Zwichnięcie nogi w czasie pracy, szyna gipsowa + L4 proszę o pomoc

Przede wszystkim pytanie, co jest objęte tym ubezpieczeniem. Zakres ochrony okresla dokument polisy oraz ogólne warunki ubezpieczenia (OWU). xxx

Offline
#3 2012-05-24 16:08:21
Justi_buziaczek

Zarejestrowany:

2012-05-24

Posty: 4

Ubezpieczeniem w PZU objęty jest m. in. trwały uszczerbek na zdrowiu z tytułu nieszczęśliwego wypadku. Niestety nie posiadam OWU (pracodawca nie udostępnił). Czy w takim przypadku możliwe jest uzyskanie jakiegokolwiek odszkodowania?

Offline
#4 2012-05-24 18:04:29
Kancel

Zarejestrowany:

2012-03-05

Posty: 442

zielone-swiatlo.pl napisał:

Przede wszystkim pytanie, co jest objęte tym ubezpieczeniem. Zakres ochrony okresla dokument polisy oraz ogólne warunki ubezpieczenia (OWU). W razie pytań proszę o maila.
Z poważaniem
Magdalena Jędrzejak
Centrum Odszkodowań VIRIDIS

Wypowiada się Pani wbrew regulaminowi forum więc odsyłam do zapoznania się z nim.

Offline
#5 2012-05-24 18:08:03
Kancel

Zarejestrowany:

2012-03-05

Posty: 442

Justi_buziaczek napisał:

Witam
W czasie pracy zwichnęłam nogę, spuchła jak balon, nie mogłam na nią stanąć. Stało się to podczas normalnego chodzenia, na równej posadzce. Myślałam, że ból przejdzie, ale nic z tego. Po kilku godzinach pojechałam na pogotowie, tam zrobili badanie, rentgen i założyli szynę gipsową na 2 tygodnie. L4 wystawiono mi na 3 tygodnie bez pytania, a leczenie miało polegać na unieruchomieniu nogi i zastrzykach w brzuch przez 2 tygodnie. Moje pytanie ma związek z jakimkolwiek odszkodowaniem. Mam grupowe ubezpieczenie w PZU, ale z dokumentacji mam w domu jedynie zdjęcie RTG nic więcej. Czy i w jaki sposób mogę ubiegać się o odszkodowanie? Jak przebiega procedura uzyskania odszkodowania i czy należy to załatwić przez zakład pracy czy też bezpośrednio w PZU? Z góry dziękuję za odpowiedź.

Wypadek proszę zgłosić pracodawcy ponieważ musi zostać sporządzony protokół i da Pani możliwość ubieganie się o odszkodowanie z ZUS.
W ramch NNW można się ubiegać o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, za koszty leczenia czy rehabilitacji - wszystko będzie opisane w OWU.
Żeby otrzymać odszkodowanie musi Pani posiadać dokumentacje medyczną, dlatego proszę udać się chociażby do lekarza rodzinnego, który opisze uraz oraz do ortopedy, przydałby się też opis rtg.

Offline
#6 2012-05-25 11:09:32
Justi_buziaczek

Zarejestrowany:

2012-05-24

Posty: 4

Dziękuję bardzo za informacje.

Offline
#7 2012-05-25 16:49:31
szkoda

Zarejestrowany:

2011-07-03

Posty: 4014

Justi_buziaczek napisał:

Witam
W czasie pracy zwichnęłam nogę, spuchła jak balon, nie mogłam na nią stanąć. Stało się to podczas normalnego chodzenia, na równej posadzce. Myślałam, że ból przejdzie, ale nic z tego. Po kilku godzinach pojechałam na pogotowie, tam zrobili badanie, rentgen i założyli szynę gipsową na 2 tygodnie. L4 wystawiono mi na 3 tygodnie bez pytania, a leczenie miało polegać na unieruchomieniu nogi i zastrzykach w brzuch przez 2 tygodnie. Moje pytanie ma związek z jakimkolwiek odszkodowaniem. Mam grupowe ubezpieczenie w PZU, ale z dokumentacji mam w domu jedynie zdjęcie RTG nic więcej. Czy i w jaki sposób mogę ubiegać się o odszkodowanie? Jak przebiega procedura uzyskania odszkodowania i czy należy to załatwić przez zakład pracy czy też bezpośrednio w PZU? Z góry dziękuję za odpowiedź.

1) Szkodę można likwidować z ubezpieczenia wypadkowego domagając się jednorazowego odszkodowania z ZUS za trwały uszczerbek na zdrowiu oraz wszelkich ubezpieczeń dobrowolnych NNW grupowych (np. zawartych w pracy) jak i indywidualnych;

2) Co do zasady szkodę zgłasza się bezpośrednio do danego ubezpieczyciela na piśmie, formularzu za zwrotnym potwierdzeniem na kserokopii. Jedynie ewentualnie Po zakończeniu leczenia i rehabilitacji pracownik składa wniosek do pracodawcy o skierowanie do lekarz orzecznika ZUS w celu ustalenia stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu- oryginał oraz zaświadczenie o stanie zdrowia- formularz N-9 wypełniony przez lekarza prowadzącego leczenie- oryginał, który jest ważny 30 dni od daty wystawienia. Na druku N-9 lekarz powinien zaznaczyć, że leczenie i rehabilitacja została zakończona. Pracodawca następnie przekazuje wszelką dokumentację do ZUS, który zazwyczaj wzywa na badanie przez lekarza orzecznika celem ustalenia trwałego procentowego uszczerbku na zdrowiu. Zgodnie z art. 14 ust. 2a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) od orzeczenia lekarza orzecznika osobie zainteresowanej przysługuje sprzeciw do komisji lekarskiej Zakładu, zwanej dalej „komisją lekarską”, w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego orzeczenia. Natomiast jeśli chodzi o świadczenia ustalane przez T.U. to żadne przepisy prawa nie nakładają na T.U. obowiązku powoływania komisji lekarskiej. Jednak w praktyce zwykle powoływana jest komisja zaoczne lun naoczna aby rzetelnie określić medyczne następstwa wypadku. Jednak należy pamiętać, że na podstawie przepisów k.c. przyznaje się nie tylko odszkodowanie ale i zadośćuczynienie. Stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu jest tylko jedną z wielu składowych na które składa się zadośćuczynienie. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r.  o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) decyzję, o której mowa w ust. 1,  z zastrzeżeniem art. 6 ust. 4, Zakład wydaje w ciągu 14 dni od dnia: 1) otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej; 2) wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. Jeżeli w wyniku decyzji zostało ustalone prawo do jednorazowego odszkodowania oraz jego wysokość, Zakład dokonuje z urzędu wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji. Zgodnie z art. 15 ust. 4 przedmiotowej ustawy od decyzji przysługuje odwołanie w trybie i na zasadach określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) od decyzji Zakładu przysługuje odwołanie do właściwego sądu w terminie i według zasad określonych  w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. Od decyzji przyznającej świadczenie  w drodze wyjątku oraz od decyzji odmawiającej przyznania takiego świadczenia, a także od decyzji w sprawach o umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, odwołanie, o którym mowa w ust. 2, nie przysługuje. Stronie przysługuje prawo do wniesienia wniosku do Prezesa Zakładu o ponowne rozpatrzenie sprawy, na zasadach dotyczących decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji, określone w Kodeksie postępowania administracyjnego. Odwołanie wnosi się na piśmie do jednostki organizacyjnej Zakładu, która wydała decyzję, lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę. Jeżeli Zakład uzna odwołanie za słuszne, zmienia lub uchyla decyzję niezwłocznie, nie później niż w terminie  30 dni od dnia wniesienia odwołania. W tym wypadku odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu. Jeżeli odwołanie nie zostało w całości lub w części uwzględnione, Zakład przekazuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania, sprawę do sądu wraz z uzasadnieniem. Zgodnie z art. 477[9] § 1 k.p.c. odwołanie od decyzji organów rentowych wnosi się na piśmie do organu, który wydał decyzję, lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od doręczenia odpisu decyzji. W myśl art. 477[9] § 4 k.p.c. jeżeli organ rentowy nie wydał decyzji w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia zgłoszenia roszczenia w sposób przepisany, odwołanie można wnieść w każdym czasie po upływie tego terminu. Zgodnie z art. 477 [10] § 1 k.p.c. odwołanie powinno zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, określenie i zwięzłe uzasadnienie zarzutów i wniosków oraz podpis ubezpieczonego albo jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

Offline
#8 2012-05-29 09:14:12
Justi_buziaczek

Zarejestrowany:

2012-05-24

Posty: 4

Czy zwichnięcie nogi jest trwałym uszczerbkiem na zdrowiu?

Offline
#9 2012-05-29 18:47:45
szkoda

Zarejestrowany:

2011-07-03

Posty: 4014

Justi_buziaczek napisał:

Czy zwichnięcie nogi jest trwałym uszczerbkiem na zdrowiu?

Uraz sam przez siebie nie jest nazywany trwałym uszczerbkiem na zdrowiu, a chodzi o następstwa po urazie co do stanu narządu po leczeniu i rehabilitacji.

Offline
#10 2012-05-29 19:17:54
Kancel

Zarejestrowany:

2012-03-05

Posty: 442

Justi_buziaczek napisał:

Czy zwichnięcie nogi jest trwałym uszczerbkiem na zdrowiu?

Każde towarzystwo inaczej definiuje uszczerbek na zdrowiu , dlatego najlepiej zajrzeć do OWU.

Offline
#11 2012-05-30 14:55:08
szkoda

Zarejestrowany:

2011-07-03

Posty: 4014

Wszelkie kwestie reguluje OWU. Co ważne zgodnie z art. 818 § 1 k.c. umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą przewidywać, że ubezpieczający ma obowiązek w określonym terminie powiadomić ubezpieczyciela o wypadku. Zgodnie z art. 818 § 3 i 4 k.c. w razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków określonych w paragrafach poprzedzających art. 818 k.c. ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku. Skutki braku zawiadomienia ubezpieczyciela o wypadku nie następują, jeżeli ubezpieczyciel w terminie wyznaczonym do zawiadomienia otrzymał wiadomość o okolicznościach, które należało podać do jego wiadomości. Zgodnie  z art. 807 § 1 k.c. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia lub postanowienia umowy ubezpieczenia sprzeczne z przepisami niniejszego tytułu są nieważne, chyba że dalsze przepisy przewidują wyjątki.

Offline

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij