poszkodowany w wypadku-oc sprawcy

#1 2012-04-24 15:52:44
irko78

Zarejestrowany:

2012-04-24

Posty: 1

witam
kilka dni temu mialem wypadek samochodowy-kierowca wjechal z podporzadkowanej na czerwonym swietle-i ja jadą drogą z pierwszenstwem uderzylem z impetem w jego bok-moje auto skasowane-poduszki uratowaly mnie przed powazniejszymi obrazeniami-i tutaj mam pytania...jestem ubezpieczony w ing-rozumem ze nalezy mi sie jakies odszkodowanie? jednak niewiele mi dolega;)bylem u lekarza-jestem potluczony-ale uczciwie mówiąc nic mi nie jest-oczywiscie moge symulowac-ale to juz inna sprawa,drugie pytanie-czy moge dochodzic jakiegos odszkodowania z policy OC sprawcy?
OCZYWISCIE POLICJA UKARALA GO JAKO WINNEGO CALEGO ZDARZENIA MANDATEM ITP...bede wdzieczny za informacje-niestety nie jestem biegły w tych sprawach.
p.s...a moze lepeiej zby reprezentowala mnie jakas kancelaria??

Offline
#2 2012-04-24 19:47:49
szkoda

Zarejestrowany:

2011-07-03

Posty: 4014

Re: poszkodowany w wypadku-oc sprawcy

irko78 napisał:

witam
kilka dni temu mialem wypadek samochodowy-kierowca wjechal z podporzadkowanej na czerwonym swietle-i ja jadą drogą z pierwszenstwem uderzylem z impetem w jego bok-moje auto skasowane-poduszki uratowaly mnie przed powazniejszymi obrazeniami-i tutaj mam pytania...jestem ubezpieczony w ing-rozumem ze nalezy mi sie jakies odszkodowanie? jednak niewiele mi dolega;)bylem u lekarza-jestem potluczony-ale uczciwie mówiąc nic mi nie jest-oczywiscie moge symulowac-ale to juz inna sprawa,drugie pytanie-czy moge dochodzic jakiegos odszkodowania z policy OC sprawcy?
OCZYWISCIE POLICJA UKARALA GO JAKO WINNEGO CALEGO ZDARZENIA MANDATEM ITP...bede wdzieczny za informacje-niestety nie jestem biegły w tych sprawach.
p.s...a moze lepeiej zby reprezentowala mnie jakas kancelaria??

1) Szkodę można likwidować z polisy OC sprawy domagając się odszkodowania i zadośćuczynienia oraz z wszelkich ubezpieczeń dobrowolnych NNW indywidualnych jak i grupowych;

2) Wszystko zależy od tego czy czuje się Pan na siłach samemu likwidować szkodę.

Offline
#3 2012-04-25 06:25:10
Kancelaria Prawna

Zarejestrowany:

2011-12-01

Posty: 327

irko78 napisał:

witam
kilka dni temu mialem wypadek samochodowy-kierowca wjechal z podporzadkowanej na czerwonym swietle-i ja jadą drogą z pierwszenstwem uderzylem z impetem w jego bok-moje auto skasowane-poduszki uratowaly mnie przed powazniejszymi obrazeniami-i tutaj mam pytania...jestem ubezpieczony w ing-rozumem ze nalezy mi sie jakies odszkodowanie? jednak niewiele mi dolega;)bylem u lekarza-jestem potluczony-ale uczciwie mówiąc nic mi nie jest-oczywiscie moge symulowac-ale to juz inna sprawa,drugie pytanie-czy moge dochodzic jakiegos odszkodowania z policy OC sprawcy?
OCZYWISCIE POLICJA UKARALA GO JAKO WINNEGO CALEGO ZDARZENIA MANDATEM ITP...bede wdzieczny za informacje-niestety nie jestem biegły w tych sprawach.
p.s...a moze lepeiej zby reprezentowala mnie jakas kancelaria??

1. w większości dobrowolnych ubezpieczeń NNW przesłanką wypłaty świadczenia jest trwały uszczerbek na zdrowiu, jeśli go nie ma nie ma świadczenia

2. z polisy OC sprawcy wypadku może Pan dochodzić:
- zadośćuczynienia za krzywdę
- odszkodowania z tytułu poniesionych kosztów i utraconych korzyści

3. kwestia pełnomocnika do indywidualnego rozważenia

Offline
#4 2012-04-25 16:53:54
Kancel

Zarejestrowany:

2012-03-05

Posty: 442

Zgłoszenie i przyjęcie roszczenia prze TU nie jest jednoznaczne z wypłatą  świadczeń z tytułu NNW, bowiem wypłaty następują jeżeli jest stwierdzony uszczerbek na zdrowiu, a jeśli Panu nic nie dolega to może być ciężko, niezależnie jednak od samopoczucia warto iść do lekarza i on oceni Pana stan zdrowia. Podobnie przy roszczeniu z OC sprawcy.

Offline
#5 2012-04-25 18:37:24
szkoda

Zarejestrowany:

2011-07-03

Posty: 4014

Jeśli zaś chodzi o ustawowy termin likwidacji szkody przez ubezpieczyciela to jeśli chodzi o likwidację szkody z ubezpieczeń dobrowolnych NNW grupowych i indywidualnych to zastosowanie mają przepisy k.c., a konkretnie przepis art. 817 § 1 k.c. mówiący, że  ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie trzydziestu dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie przewidzianym w § 1 art. 817 k.c.. Umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą zawierać postanowienia korzystniejsze dla uprawnionego niż określone w paragrafach poprzedzających (np. OWU- Ogólne Warunki Ubezpieczenia mogą zawierać postanowienie, że ubezpieczyciel zobowiązany jest to likwidacji szkody w terminie 14 dni). Co ważne zgodnie z art. 818 § 1 k.c. umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą przewidywać, że ubezpieczający ma obowiązek w określonym terminie powiadomić ubezpieczyciela o wypadku. Zgodnie z art. 818 § 3 i 4 k.c. w razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków określonych w paragrafach poprzedzających art. 818 k.c. ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku. Skutki braku zawiadomienia ubezpieczyciela o wypadku nie następują, jeżeli ubezpieczyciel w terminie wyznaczonym do zawiadomienia otrzymał wiadomość o okolicznościach, które należało podać do jego wiadomości. Zgodnie  z art. 807 § 1 k.c. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia lub postanowienia umowy ubezpieczenia sprzeczne z przepisami niniejszego tytułu są nieważne, chyba że dalsze przepisy przewidują wyjątki. Zgodnie z art. 58 § 1 k.c. czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy. W myśl § 2 art. 58 k.c. nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Zgodnie z § 3 art. 58 k.c.  jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej, czynność pozostaje w mocy co do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana. Na marginesie warto dodać, że zgodnie z art. 83 § 1 k.c. nieważne jest oświadczenie woli złożone drugiej stronie za jej zgodą dla pozoru. Jeżeli oświadczenie takie zostało złożone dla ukrycia innej czynności prawnej, ważność oświadczenia ocenia się według właściwości tej czynności. Zgodnie z § 2 art. 83 k.c. pozorność oświadczenia woli nie ma wpływu na skuteczność odpłatnej czynności prawnej, dokonanej na podstawie pozornego oświadczenia, jeżeli wskutek tej czynności osoba trzecia nabywa prawo lub zostaje zwolniona od obowiązku, chyba że działała w złej wierze. Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151 ze zm.) po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, zakład ubezpieczeń informuje o tym ubezpieczającego lub ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem, oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania. Jeżeli w terminach określonych w umowie lub w ustawie zakład ubezpieczeń nie wypłaci świadczenia, zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub w części, a także wypłaca bezsporną część świadczenia. Jeżeli świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, zakład ubezpieczeń informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia. Informacja zakładu ubezpieczeń powinna zawierać pouczenie  o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Zakład ubezpieczeń ma obowiązek udostępniać osobom, o których mowa w ust. 1 przedmiotowej ustawy, informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez zakład ubezpieczeń udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez zakład ubezpieczeń. Sposób udostępniania informacji i dokumentów, zapewniania możliwości pisemnego potwierdzania udostępnianych informacji, a także zapewniania możliwości sporządzania kserokopii dokumentów i potwierdzania ich zgodności z oryginałem nie może wiązać się z wykraczającymi ponad uzasadnioną potrzebę utrudnieniami dla tych osób, zaś koszty sporządzenia kserokopii ponoszone przez te osoby nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług.
Jeśli zaś chodzi o ustawowy termin likwidacji szkody z obowiązkowej polisy OC dla pojazdów mechanicznych to zastosowanie ma art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 ze zm.) mówiący, że zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie. Zgodnie z art. 13 ust. 1 przedmiotowej ustawy zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie lub świadczenie z tytułu ubezpieczenia obowiązkowego na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku ustaleń, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu. W myśl tezy S.A.  w Poznaniu z dn. 8.01.1997 r., I ACa 52/96) „Uzależnienie ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń od wyjaśnienia okoliczności dotyczących kwestii, czy posiadacz lub kierowca pojazdu mechanicznego są zobowiązani na podstawie art.435 czy 436 k.c. do zapłaty odszkodowania za szkodę wyrządzoną tym pojazdem, nie oznacza, że za takie „wyjaśnienie” może być uznany tylko wyrok sądu, i to karny, skazujący”. Podobny pogląd wyraźił S.N. w tezie orzeczenia z dn. 10.01.2000 r. III CKN 1105/99, OSNC 2000/7-8, poz. 134 „Przepis art. 817 § 2 k.c. nie upoważnia ubezpieczyciela do zaniechania prowadzenia postępowania likwidacyjnego do czasu prawomocnego zakończenia postępowania karnego dotyczącego wypadku komunikacyjnego, w którym uczestniczył kierowca mający ubezpieczoną odpowiedzialność cywilną”. W przypadku, gdyby wyjaśnienie w terminie o którym mowa w ust. 1 art. 14 przedmiotowej ustawy, okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania, okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe,  nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego. W terminie, o którym mowa w ust. 1, zakład ubezpieczeń zawiadamia na piśmie uprawnionego o przyczynach niemożności zaspokojenia jego roszczeń w całości lub w części, jak również o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska względem roszczeń uprawnionego, a także wypłaca bezsporną część odszkodowania. Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, zakład ubezpieczeń informuje  o tym na piśmie osobę występującą z roszczeniem w terminie, o którym mowa w ust. 1 albo 2 przedmiotowej ustawy, wskazując na okoliczności oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania, jak również na przyczyny, dla których odmówił wiarygodności okolicznościom dowodowym podniesionym przez osobę zgłaszającą roszczenie. Pismo zakładu ubezpieczeń powinno zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Co ważne zgodnie z art. 14 ust. 5 przedmiotowej ustawy ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ma obowiązek udostępniać poszkodowanemu lub uprawnionemu informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego lub wysokości świadczenia. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Informacje i dokumenty Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ma obowiązek udostępniać poszkodowanym i uprawnionym, na ich żądanie, w postaci elektronicznej. Sposób udostępniania informacji i dokumentów, zapewniania możliwości pisemnego potwierdzania udostępnianych informacji, a także zapewniania możliwości sporządzania kserokopii dokumentów i potwierdzania ich zgodności z oryginałem nie może wiązać się z wykraczającymi ponad uzasadnioną potrzebę utrudnieniami dla tych osób, zaś koszty sporządzenia kserokopii oraz udostępniania informacji i dokumentów w postaci elektronicznej ponoszone przez te osoby nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług. Przepisy ust. 5 stosuje się odpowiednio do Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w zakresie szkód, o których mowa w art. 123 ustawy. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 1 albo 2 art. 14 przedmiotowej ustawy, zakład ubezpieczeń nie ustali ważności umowy ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1 i 2, osoby odpowiedzialnej za szkodę, właściwym do wypłaty odszkodowania jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, na zasadach określonych w rozdziale 7. W przypadku ustalenia przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny dochodzi od tego zakładu ubezpieczeń zwrotu wypłaconego odszkodowania. 
Trzeba pamiętać, że jeżeli ubezpieczyciel naruszy ustawowy termin do wypłaty roszczenia to zgodnie z art. 481 § 1 k.c. jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. W myśl art. 481 § 2 k.c. jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe. Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej niż stopa ustawowa, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy. W myśl § 3 tegoż artykułu w razie zwłoki dłużnika wierzyciel może nadto żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Zgodnie z tezą S.N. z dn. 6.07.1999 r., III CKN 315/98, OSNC 2000/2, poz. 31 „Świadczenia odsetkowe zakładu ubezpieczeń są terminowe. Zakład nie pozostaje jednak w opóźnieniu co do kwot nieobjętych „jego decyzją”, jeżeli poszkodowany po jej otrzymaniu lub wcześniej nie określił kwotowo swego roszczenia”.

Offline
#6 2014-05-14 17:12:11
Przemek31

Zarejestrowany:

2014-05-14

Posty: 1

Szanowni Państwo.

W dniu 15.04.2014 byłem uczestnikiem kolizji drogowej w której zostałem poszkodowany.Czekając z włączonym kierunkowskazem na możliwość skrętu w lewo kierowca pojazdu jadącego z tyłu wjechał w tył mojego auta.Zostało spisane oświadczenie w którym kierowca przyznał się do winy.Po kilku godzinach od kolizji wystąpiły u mnie bóle odcinka szyjnego i lędźwiowego kręgosłupa.Zgłosiłem się na SOR w celu badania kontrolnego.Zdjęcia RTG wykazały skręcenie odcinka C i L-s kręgosłupa.Zgłosiłem do PZU sprawę o odszkodowanie za straty w pojeździe i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.Rzeczoznawca uznał szkodę całkowitą pojazdu.Przebywałem na zwolnieniu lekarskim 16 dni.Ciągle odczuwam umiarkowany ból,ale ze względu obawy o utratę pracy wróciłem do pracy. PZU po 28 dniach od zgłoszenia wypłaciło mi odszkodowanie za pojazd a po 29 dniach odmówiło wypłaty zadośćuczynienia.

W imieniu PZU SA informuję, iż po rozpatrzeniu roszczeń zgłoszonych w związku z uczestnictwem w wypadku z dnia 15.04.2014r. nie może zostać przyznane zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę.

Uzasadniając powyższe wyjaśniamy, iż zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 22.05.2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124, poz. 1152 z późn.zm.) Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierowca pojazdu mechanicznego są zobowiązani – na podstawie prawa – do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę.

W ocenie PZU SA okoliczności wypadku, a także znikome uszkodzenia pojazdu FIAT PUNTO o nr rej. EL0937X ( obrażenia adekwatne do niewielkiej energii uderzenia i mechanizmu wypadku ) nie dają podstaw do uznania, aby w zdarzeniu z dnia 15.04.2014r. doszło do powstania obrażeń ciała i rozstroju zdrowia, które mogą być podstawą do ustalenia zadośćuczynienia za szkodę. Przedstawiona dokumentacja medyczna ( karta z SOR ) wskazuje, że w wyniku zdarzenia doszło u Pana do lekkich obrażeń ciała ( bez następstw strukturalnych ), które skutkowały przejściowymi dolegliwościami bólowymi kręgosłupa oraz w znikomym stopniu mogły negatywnie wpływać na jego funkcjonowanie. Jednocześnie wyjaśniam, że same negatywne przeżycia związane z uczestnictwem w wypadku, nie stanowią o powstaniu rozstroju zdrowia i tym samym przeżycia te nie mogą być brane pod uwagę przy rozstrzyganiu o przyznaniu zadośćuczynienia pieniężnego. Wobec znikomości doznanej krzywdy w wyniku obrażeń ciała doznanych w wypadku z dnia 15.04.2014r. brak jest podstaw do przyznania zadośćuczynienia za krzywdę.
Czuje się pokrzywdzony i nie wiem co robić dalej.

Offline
#7 2014-08-07 19:07:43
justek55555

Zarejestrowany:

2014-08-07

Posty: 2

Witam miałam wypadek auto wyjechało we mnie i mojego narzeczonego akurat w moja stronę mam złamana kość potyliczną i skrecenie kręgosłupa szyjnego wina jest mojego narzeczonego  mms pytanie ile mogę dostać i czy wg mogę z jego oc proszę o odpowiedź

Offline
#8 2014-08-08 05:25:43
Andrzej_Gryczka

Zarejestrowany:

2014-07-22

Posty: 290

justek55555 napisał:

Witam miałam wypadek auto wyjechało we mnie i mojego narzeczonego akurat w moja stronę mam złamana kość potyliczną i skrecenie kręgosłupa szyjnego wina jest mojego narzeczonego  mms pytanie ile mogę dostać i czy wg mogę z jego oc proszę o odpowiedź

Oczywiście może Pani wystąpić z ubezpieczenia OC samochodu sprawcy (narzeczonego) o wypłatę świadczeń, które mogą obejmować:
- zadośćuczynienie za krzywdę - myślę, że min. 10.000,00 zł. - ostatecznie kwota zależy od okoliczności danej sprawy, przebiegu leczenia itp.
- odszkodowania z tytułu poniesionych kosztów leczenia, przejazdów
- odszkodowanie z tytułu utraconego dochodu 

Jeśli ma Pani jakieś ubezpieczenia NNW to z nich również można wystąpić o świadczenia.

Offline
#9 2014-08-08 06:26:48
justek55555

Zarejestrowany:

2014-08-07

Posty: 2

Z nnw dostałem 400 zł  .mam jeszcze pyt  odnośnie oc  co mam zrobić jakie papiery dać żeby mnie nie zrobili w ciiula bo facet strasznie kręci .na l4 byłam 5 tyg też tyle się liczyłam w szpitalu leżała 7 dni.i w kolniezu chodziłam 2 tyg..z góry dziękuje za odpowiedź......

Offline
#10 2014-08-08 07:03:22
Andrzej_Gryczka

Zarejestrowany:

2014-07-22

Posty: 290

justek55555 napisał:

Z nnw dostałem 400 zł  .mam jeszcze pyt  odnośnie oc  co mam zrobić jakie papiery dać żeby mnie nie zrobili w ciiula bo facet strasznie kręci .na l4 byłam 5 tyg też tyle się liczyłam w szpitalu leżała 7 dni.i w kolniezu chodziłam 2 tyg..z góry dziękuje za odpowiedź......

Musi Pani przedstawić całą dokumentacje medyczną jaka jest w Pani posiadaniu i rachunki potwierdzające wydatki.

Offline
#11 2014-08-12 16:04:15
Wojciech Drapała

Zarejestrowany:

2014-08-11

Posty: 65

Dla formalności powinna też Pani załączyć oświadczenie sprawcy i ksero jego polisy.

Offline

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij