wypadek przy pracy(uznany przez pracodawcę)0% zus 0%pzu

#1 2012-03-14 17:02:28
123adam1

Zarejestrowany:

2011-12-20

Posty: 7

MÓJ PRZYPADEK OPISAŁEM KILKANAŚCIE WĄTKÓW WCZEŚNIEJ JEŚLI KTOŚ CHCE POMÓC NAPEWNO OD NAJDZIE.PYTANIE JEST NASTĘPUJĄCE:JAK IDO KOGO ODWOŁAĆ SIĘ OD DECYZJI PZU BO Z ZUSEM SOBIE RADZĘ A OTO DECYZJA: UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ZE PODSTAWĘ DO WYPŁATY ŚWIADCZENIA STANOWI ZAWARTA PRZEZ UBEZPIECZONEGO UMOWA UBEZPIECZENIA, KTÓREJ INGRGRALNĄ CZĘŚCIĄ SĄ OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP PLUS  ZATWIERDZONE UCHWAŁĄ NR UZ /302 /2007 ZARZĄDU POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SA Z DNIA 26.06.2007R ORAZ OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM ZATWIERDZONE UCHWAŁA NR UZ /86/2004 ZARZĄDU POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SA Z DNIA 03 MARCA 2004R ZE ZMIANAMI ZATWIERDZONYMI UCHWAŁA NR UZ /145 /2009 Z DNIA 14.05.2009R ZARZĄD PZU ŻYCIE SA ORAZ UCHWAŁA NR UZ/19/2011 Z DNIA 24.01.2011R ZARZĄD PZU ŻYCIE SA.
ZGODNIE Z PRARAGRAFEM 2 UST.1 PKT1 W/W WARUNKÓW UZBEZPIECZENIA ZA NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK UWAŻA SIĘ PRZYPADKOWE, NAGŁE, NIEZALEZŻNE OD WOLI UBEZPIECZONEGO, GWAŁTOWNE ZDARZENIE WYWOŁANE PRZYCZYNĄ WEWNĘTRZNĄ BĘDĄCĄ WYŁĄCZNĄ, ORAZ BEZPOŚREDNIĄ PRZYCZYNĄ TRWAŁEGO USZKODZENIA CIAŁA. PRAWO DO ŚWIADCZENIA PRZYSŁUGUJE O ILE Z MEDYCZNEGO PUNKTU WIDZENIA ISTNIEJE NORMALNY ZWIĄZEK  PRZYCZYNOWO- SKUTKOWY POMIĘDZY NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM , TRWAŁYM USZCZERBKIEM NA ZDROWIU UBEZPIECZONEGO ( PARAGRAF 17) .  DOKUMENTACJA MEDYCZNA NIE POTWIERDZA ABY ZDARZENIE POZOSTAWAŁO W ZWIĄZKU PRZYCZYNOWO- SKUTKOWYM. OKOLICZNOŚCI ZDARZENIA POTWIERDZAJĄ ZE PODCZAS ZAŁADUNKU URZĄDZENIA DO ROZLEWANIA PIWA POCZUŁ PAN BÓL KRĘGOSŁUPA- BRAK CECH NIESZCZ,ĘŚLIWEGO WYPADKU, TYM SAMYM NIE MOGĄ BYĆ OBIĘTE ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PZU SA JEGO SKUTKI. W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM ZMUSZENI JESTEŚMU ODDALIĆ PANA ROSZCZENIA O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU.  DOKUMENTY KTÓRE WYSŁAŁEM DO PZU TO : PROTOKÓŁ  WYPADKU PRZY PRACY ( WYPADEK UZNANY PRZEZ PRACODAWCĘ , BADANIE REZONANSEM MAGNETYCZNYM , WYPIS ZE SZPITALA ( OPERACJA , USUNIĘCIE " DYSKU L-4, L-5, POBYT W SZPITALU 11 DNI ZAŚWIADCZENIE O PRZEBYTEJ REHABILITACJI -S ANTORIUM 24 DNI  ORAZ CAŁĄ DOKUMENTACJĘ MEDYCZNĄ KTÓRĄ POSIADAŁEM (WIZYTY U NEUROLOGA , NEUROCHIRURGA),
PROSZĘ O POMOC .

Offline
#2 2012-03-14 22:03:12
szkoda

Zarejestrowany:

2011-07-03

Posty: 4014

Re: wypadek przy pracy(uznany przez pracodawcę)0% zus 0%pzu

123adam1 napisał:

Mój przypadek opisałem kilkanaście wątków wcześniej jeśli ktoś chce pomóc napewno od najdzie.pytanie jest następujące:jak ido kogo odwołać się od decyzji pzu bo z zusem sobie radzę a oto decyzja: uprzejmie informujemy, ze podstawę do wypłaty świadczenia stanowi zawarta przez ubezpieczonego umowa ubezpieczenia, której ingrgralną częścią są ogólne warunki grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ plus  zatwierdzone uchwałą nr uz /302 /2007 zarządu powszechnego zakładu ubezpieczeń na życie sa z dnia 26.06.2007r oraz ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem zatwierdzone uchwała nr uz /86/2004 zarządu powszechnego zakładu ubezpieczeń sa z dnia 03 marca 2004r ze zmianami zatwierdzonymi uchwała nr uz /145 /2009 z dnia 14.05.2009r zarząd pzu życie sa oraz uchwała nr uz/19/2011 z dnia 24.01.2011r zarząd pzu życie S.A. zgodnie z praragrafem 2 ust.1 pkt1 w/w warunków uzbezpieczenia za nieszczęśliwy wypadek uważa się przypadkowe, nagłe, niezalezżne od woli ubezpieczonego, gwałtowne zdarzenie wywołane przyczyną wewnętrzną będącą wyłączną, oraz bezpośrednią przyczyną trwałego uszkodzenia ciała prawo do świadczenia przysługuje o ile z medycznego punktu widzenia istnieje normalny związek  przyczynowo- skutkowy pomiędzy nieszczęśliwym wypadkiem , trwałym uszczerbkiem na zdrowiu ubezpieczonego ( paragraf 17) .  dokumentacja medyczna nie potwierdza aby zdarzenie pozostawało w związku przyczynowo- skutkowym. okoliczności zdarzenia potwierdzają ze podczas załadunku urządzenia do rozlewania piwa poczuł pan ból kręgosłupa- brak cech nieszcz,ęśliwego wypadku, tym samym nie mogą być obięte odpowiedzialnością pzu sa jego skutki. w związku z powyższym zmuszeni jesteśmu oddalić pana roszczenia o wypłatę świadczenia z tytułu nieszczęśliwego wypadku.  dokumenty które wysłałem do pzu to : protokół  wypadku przy pracy ( wypadek uznany przez pracodawcę , badanie rezonansem magnetycznym , wypis ze szpitala ( operacja , usunięcie " dysku l-4, l-5, pobyt w szpitalu 11 dni zaświadczenie o przebytej rehabilitacji -s antorium 24 dni  oraz całą dokumentację medyczną którą posiadałem (wizyty u neurologa , neurochirurga),
proszę o pomoc.

Proszę nigdy nie pisać pytać na forum drukowanymi literami, gdyż jest to nieczytelne i bardzo źle się czyta. Automatycznie pozwoliłem sobie zamienić duże litery na małe. Odwołanie składa się do T.U.- tego który wydał zaskarżoną decyzję. Trzeba wykazać związek przyczynowo skutkowy, a co więcej przyczynę zewnętrzną. Wyrok S.N. z dn. 10 lutego 1977 r. III PR 194/76 OSNC 1977/10/196 „Wysiłek fizyczny powodujący w czasie pracy uszkodzenie organu wewnętrznego pracownika dotkniętego schorzeniem samoistnym może uzasadniać uznanie tego zdarzenia za wypadek przy pracy, jeżeli wysiłek ten będący zdarzeniem zewnętrznym w sposób istotny przyspieszył bądź pogorszył istniejący już stan chorobowy”. Wyrok S.N. z dn. 15 czerwca 1980 r. III PR 33/80 „Przyczyną zewnętrzną w rozumieniu art. 6 ustawy wypadkowej z 12.VI.1975 r. może być nawet niefortunny odruch pracownika - jego nieskoordynowane poruszenie się. Wyłączenie przyczyny zewnętrznej byłoby uzasadnione tylko wtedy, gdyby istniały podstawy do ustalenia, że wypadek pracownika został spowodowany jego schorzeniem łączącym się np. ze skłonnością do omdleń lub zakłóceń równowagi”. Zgodnie z wyrokiem S.N. z dnia 5 lutego 1997 r. II UKN 85/96 „Przyczyną zewnętrzną wypadku przy pracy, w rozumieniu art. 6 § 1 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (jednolity tekst: Dz. U. z 1983 r., Nr 30, poz. 144 ze zm.) może być wykonywanie codziennych obowiązków pracowniczych, jeżeli przyczyniły się w znaczącym stopniu do pogorszenia somoistnej choroby pracownika”. Wyrok z dnia 21 maja 1997 r. II UKN 130/97 „Pozostające w związku z wykonywaniem pracy zdarzenie zewnętrzne, które było sprawczym czynnikiem nagłego i gwałtownego pogorszenia samoistnych schorzeń pracownika wyczerpuje przesłanki prawne uznania go za wypadek przy pracy”. Wyrok z dnia 18 sierpnia 1999 r. II UKN 87/99 „Zewnętrzną przyczyną sprawczą wypadku przy pracy może być każdy czynnik pochodzący spoza organizmu poszkodowanego, zdolny - w istniejących warunkach - wywołać szkodliwe skutki, w tym także pogorszyć stan zdrowia pracownika dotkniętego już schorzeniem samoistnym”. Wyrok z dnia 30 czerwca 1999 r. II UKN 24/99 „Zdarzenie będące istotnym zewnętrznym czynnikiem wywołującym negatywną reakcję organizmu i stanowiące przyczynę wypadku przy pracy, posiada cechę nagłości tylko wtedy, gdy przebiega w czasie nie dłuższym niż trwanie dnia pracy”.

Offline
#3 2012-03-15 05:17:04
123adam1

Zarejestrowany:

2011-12-20

Posty: 7

Dziękuję za odpowiedż.Po przeczytaniu,myślę że mam szansę uzyskać jakiś %? Czy istnieją jakieś wzory owego odwołania,skargi,sprzeciwu?

Offline
#4 2012-03-15 07:14:13
Kancel

Zarejestrowany:

2012-03-05

Posty: 442

123adam1 napisał:

ZA NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK UWAŻA SIĘ PRZYPADKOWE, NAGŁE, NIEZALEZŻNE OD WOLI UBEZPIECZONEGO, GWAŁTOWNE ZDARZENIE WYWOŁANE PRZYCZYNĄ WEWNĘTRZNĄ BĘDĄCĄ WYŁĄCZNĄ, ORAZ BEZPOŚREDNIĄ PRZYCZYNĄ TRWAŁEGO USZKODZENIA CIAŁA. PRAWO DO ŚWIADCZENIA PRZYSŁUGUJE O ILE Z MEDYCZNEGO PUNKTU WIDZENIA ISTNIEJE NORMALNY ZWIĄZEK  PRZYCZYNOWO- SKUTKOWY POMIĘDZY NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM , TRWAŁYM USZCZERBKIEM NA ZDROWIU UBEZPIECZONEGO ( PARAGRAF 17) .  DOKUMENTACJA MEDYCZNA NIE POTWIERDZA ABY ZDARZENIE POZOSTAWAŁO W ZWIĄZKU PRZYCZYNOWO- SKUTKOWYM. OKOLICZNOŚCI ZDARZENIA POTWIERDZAJĄ ZE PODCZAS ZAŁADUNKU URZĄDZENIA DO ROZLEWANIA PIWA POCZUŁ PAN BÓL KRĘGOSŁUPA- BRAK CECH NIESZCZ,ĘŚLIWEGO WYPADKU, TYM SAMYM NIE MOGĄ BYĆ OBIĘTE ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PZU SA JEGO SKUTKI.

W takich ubezpieczeniach chodzi zazwyczaj o przyczynę ZEWNĘTRZNĄ, dlatego proszę jeszcze raz przeczytać OWU.

Offline
#5 2012-03-15 07:15:37
Kancel

Zarejestrowany:

2012-03-05

Posty: 442

szkoda napisał:

123adam1 napisał:

Mój przypadek opisałem kilkanaście wątków wcześniej jeśli ktoś chce pomóc napewno od najdzie.pytanie jest następujące:jak ido kogo odwołać się od decyzji pzu bo z zusem sobie radzę a oto decyzja: uprzejmie informujemy, ze podstawę do wypłaty świadczenia stanowi zawarta przez ubezpieczonego umowa ubezpieczenia, której ingrgralną częścią są ogólne warunki grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ plus  zatwierdzone uchwałą nr uz /302 /2007 zarządu powszechnego zakładu ubezpieczeń na życie sa z dnia 26.06.2007r oraz ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem zatwierdzone uchwała nr uz /86/2004 zarządu powszechnego zakładu ubezpieczeń sa z dnia 03 marca 2004r ze zmianami zatwierdzonymi uchwała nr uz /145 /2009 z dnia 14.05.2009r zarząd pzu życie sa oraz uchwała nr uz/19/2011 z dnia 24.01.2011r zarząd pzu życie S.A. zgodnie z praragrafem 2 ust.1 pkt1 w/w warunków uzbezpieczenia za nieszczęśliwy wypadek uważa się przypadkowe, nagłe, niezalezżne od woli ubezpieczonego, gwałtowne zdarzenie wywołane przyczyną wewnętrzną będącą wyłączną, oraz bezpośrednią przyczyną trwałego uszkodzenia ciała prawo do świadczenia przysługuje o ile z medycznego punktu widzenia istnieje normalny związek  przyczynowo- skutkowy pomiędzy nieszczęśliwym wypadkiem , trwałym uszczerbkiem na zdrowiu ubezpieczonego ( paragraf 17) .  dokumentacja medyczna nie potwierdza aby zdarzenie pozostawało w związku przyczynowo- skutkowym. okoliczności zdarzenia potwierdzają ze podczas załadunku urządzenia do rozlewania piwa poczuł pan ból kręgosłupa- brak cech nieszcz,ęśliwego wypadku, tym samym nie mogą być obięte odpowiedzialnością pzu sa jego skutki. w związku z powyższym zmuszeni jesteśmu oddalić pana roszczenia o wypłatę świadczenia z tytułu nieszczęśliwego wypadku.  dokumenty które wysłałem do pzu to : protokół  wypadku przy pracy ( wypadek uznany przez pracodawcę , badanie rezonansem magnetycznym , wypis ze szpitala ( operacja , usunięcie " dysku l-4, l-5, pobyt w szpitalu 11 dni zaświadczenie o przebytej rehabilitacji -s antorium 24 dni  oraz całą dokumentację medyczną którą posiadałem (wizyty u neurologa , neurochirurga),
proszę o pomoc.

Proszę nigdy nie pisać pytać na forum drukowanymi literami, gdyż jest to nieczytelne i bardzo źle się czyta. Automatycznie pozwoliłem sobie zamienić duże litery na małe. Odwołanie składa się do T.U.- tego który wydał zaskarżoną decyzję. Trzeba wykazać związek przyczynowo skutkowy, a co więcej przyczynę zewnętrzną. Wyrok S.N. z dn. 10 lutego 1977 r. III PR 194/76 OSNC 1977/10/196 „Wysiłek fizyczny powodujący w czasie pracy uszkodzenie organu wewnętrznego pracownika dotkniętego schorzeniem samoistnym może uzasadniać uznanie tego zdarzenia za wypadek przy pracy, jeżeli wysiłek ten będący zdarzeniem zewnętrznym w sposób istotny przyspieszył bądź pogorszył istniejący już stan chorobowy”. Wyrok S.N. z dn. 15 czerwca 1980 r. III PR 33/80 „Przyczyną zewnętrzną w rozumieniu art. 6 ustawy wypadkowej z 12.VI.1975 r. może być nawet niefortunny odruch pracownika - jego nieskoordynowane poruszenie się. Wyłączenie przyczyny zewnętrznej byłoby uzasadnione tylko wtedy, gdyby istniały podstawy do ustalenia, że wypadek pracownika został spowodowany jego schorzeniem łączącym się np. ze skłonnością do omdleń lub zakłóceń równowagi”. Zgodnie z wyrokiem S.N. z dnia 5 lutego 1997 r. II UKN 85/96 „Przyczyną zewnętrzną wypadku przy pracy, w rozumieniu art. 6 § 1 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (jednolity tekst: Dz. U. z 1983 r., Nr 30, poz. 144 ze zm.) może być wykonywanie codziennych obowiązków pracowniczych, jeżeli przyczyniły się w znaczącym stopniu do pogorszenia somoistnej choroby pracownika”. Wyrok z dnia 21 maja 1997 r. II UKN 130/97 „Pozostające w związku z wykonywaniem pracy zdarzenie zewnętrzne, które było sprawczym czynnikiem nagłego i gwałtownego pogorszenia samoistnych schorzeń pracownika wyczerpuje przesłanki prawne uznania go za wypadek przy pracy”. Wyrok z dnia 18 sierpnia 1999 r. II UKN 87/99 „Zewnętrzną przyczyną sprawczą wypadku przy pracy może być każdy czynnik pochodzący spoza organizmu poszkodowanego, zdolny - w istniejących warunkach - wywołać szkodliwe skutki, w tym także pogorszyć stan zdrowia pracownika dotkniętego już schorzeniem samoistnym”. Wyrok z dnia 30 czerwca 1999 r. II UKN 24/99 „Zdarzenie będące istotnym zewnętrznym czynnikiem wywołującym negatywną reakcję organizmu i stanowiące przyczynę wypadku przy pracy, posiada cechę nagłości tylko wtedy, gdy przebiega w czasie nie dłuższym niż trwanie dnia pracy”.

Przytoczone wyroki raczej nie pomogą przy odwołaniu od decyzji TU z tytuły ubezpieczenia NNW.
Definicję przyczyny zewnętrznej znajdzie Pan w OWU.

Offline
#6 2012-03-15 17:21:29
szkoda

Zarejestrowany:

2011-07-03

Posty: 4014

123adam1 napisał:

Dziękuję za odpowiedż.Po przeczytaniu,myślę że mam szansę uzyskać jakiś %? Czy istnieją jakieś wzory owego odwołania,skargi,sprzeciwu?

1) Zawsze należy próbować- faktem jest, że w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych NNW wszelkie definicje regulowane są ogólnymi warunkami umowy tzw. OWU. Jednak przytoczone orzecznictwo (głównie z zakresu przyczyny zewnętrznej w ramach wypadków przy pracy) może pomóc w zrozumieniu istoty przyczyny zewnętrznej, która w OWU nie może być też całkowicie oderwana od rzeczywistości;

2) Odwołanie pisze się jak każde inne tj. podane dane personalne, do korespondencji, oznacza podmiot do którego kieruje się pismo, zaskarżoną decyzję, zwięzłe przedstawienia zarzutów, wniosków i uzasadnienie, na końcu data i podpis uprawnionego.

Offline
#7 2012-03-15 17:24:50
szkoda

Zarejestrowany:

2011-07-03

Posty: 4014

Kancelaria Parus Lex napisał:

Przytoczone wyroki raczej nie pomogą przy odwołaniu od decyzji TU z tytuły ubezpieczenia NNW.
Definicję przyczyny zewnętrznej znajdzie Pan w OWU.

Zgadza się- nie muszą one pomóc same w sobie, gdyż odwołanie ma być napisane umiejętnie i nie ma się sprowadzać do przytoczenia wskazanych wyroków. Jednak chodzi o zrozumienie istotny sprawy. Faktem jest też, że w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych NNW wszelkie kwestię odpowiedzialności i definicji regulowane jest w OWU jednak trudno rozsądnie przyjąć, że potknięcie się, upadek i uraz według OWU będzie wyłączał odpowiedzialności poprzez brak istnienia przyczyny zewnętrznej. Zresztą zapisy, postanowienia OWU nie mają charakteru absolutnego i muszą być ograniczane zapisami k.c., a w razie sprzeczności stają się automatycznie nieważne.

Offline
#8 2012-03-15 19:22:31
Kancel

Zarejestrowany:

2012-03-05

Posty: 442

szkoda napisał:

Faktem jest też, że w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych NNW wszelkie kwestię odpowiedzialności i definicji regulowane jest w OWU jednak trudno rozsądnie przyjąć, że potknięcie się, upadek i uraz według OWU będzie wyłączał odpowiedzialności poprzez brak istnienia przyczyny zewnętrznej.

Właśnie to jest przyczyną zewnętrzną, odsyłam do zapoznania się z jakimikolwiek zapisami OWU NNW. Przyczyną wewnętrzną będzie np. omdlenie, na skutek którego doszło do upadku i złamania ręki - jeżeli zgłoszenie szkody nastąpi z takim opisem to po sprawie, dlatego zawsze przed zgłoszeniem należy zapoznać się z OWU i definicjami, w powyższym przykładnie wystarczyło by napisać jako przyczynę potknięcie ... i wtedy wszystko poszło by ok.
Nieraz wydaje się , że odszkodowania z NNW to prosta sprawa, a jednak okazuje się, że bardzo łatwo stracić szanse na nieraz dobre pieniądze, dlatego tak ważne są konsultacje z kancelariami odszkodowawczymi.
Natomiast u Pana Adama konieczne jest zapoznanie się z treścią zgłoszenia szkody i zawartego tam opisu zdarzenia.

Offline
#9 2012-03-15 22:16:36
szkoda

Zarejestrowany:

2011-07-03

Posty: 4014

Kancelaria Parus Lex napisał:

szkoda napisał:

Faktem jest też, że w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych NNW wszelkie kwestię odpowiedzialności i definicji regulowane jest w OWU jednak trudno rozsądnie przyjąć, że potknięcie się, upadek i uraz według OWU będzie wyłączał odpowiedzialności poprzez brak istnienia przyczyny zewnętrznej.

Właśnie to jest przyczyną zewnętrzną, odsyłam do zapoznania się z jakimikolwiek zapisami OWU NNW. Przyczyną wewnętrzną będzie np. omdlenie, na skutek którego doszło do upadku i złamania ręki - jeżeli zgłoszenie szkody nastąpi z takim opisem to po sprawie, dlatego zawsze przed zgłoszeniem należy zapoznać się z OWU i definicjami, w powyższym przykładnie wystarczyło by napisać jako przyczynę potknięcie ... i wtedy wszystko poszło by ok.
Nieraz wydaje się , że odszkodowania z NNW to prosta sprawa, a jednak okazuje się, że bardzo łatwo stracić szanse na nieraz dobre pieniądze, dlatego tak ważne są konsultacje z kancelariami odszkodowawczymi.
Natomiast u Pana Adama konieczne jest zapoznanie się z treścią zgłoszenia szkody i zawartego tam opisu zdarzenia.

Zgadzam się w całości.

Offline

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij