odszkodowanie powypadkowe

#1 2012-02-23 16:24:53
Maja32

Zarejestrowany:

2012-02-23

Posty: 1

Witam. W lutym 2009r. doznałam wypadku komunikacyjnego, na miejscu zdarzenia była policja, a sprawca został ukarany, wyniku czego doznałam skręcenie kręgosłupa szyjnego. Obecnie leczenie jest zakończone. W trakcie leczenia dotarła do mnie instytucja EuCO, która w moim imieniu wywalczyła odszkodownie od ubezpieczyciela sprawcy tej kolizji. Po zakończonym leczeniu złożyłam stosowne dokumenty do PZU o odszkodowanie. Dostałam odmowę przyznania odszkodowania ponieważ lekarz orzecznik nie dopatrzył sie w moim przypadku uszczerbku na zdrowiu. Jednej rzeczy nie rozumiem ,lekarz orzecznik z instytucji EuCO przyznaje mi uszczerbek na zdrowiu, a lekarz orzecznik z PZU odmawia mi przyznania uszczerbku na zdrowiu nie wzywając mnie na komisję, swoją opinię wydał zaocznie nie oglądając mojego stanu zdrowia. Czy mógłby mi ktoś pomóc w tej sprawie, pokierować jakie stosowne dokumenty mam złożyć. PZU poinformowało mnie że mogę wystąpić na drogę sądową.

Offline
#2 2012-02-23 19:56:56
Saint

Zarejestrowany:

2011-12-14

Posty: 114

Re: odszkodowanie powypadkowe

Proponuję do odwołania dla PZU dołączyć opinię lekarza z tej instytucji, albo innego lekarza orzecznika, ktory wypowiadał się o pani zdrowiu. Porszę też wytknać im, ze komisja była zaoczna, więc tym bardziej powinni uwzględnić to odwolanie.

Offline
#3 2012-02-23 21:58:53
rhl

Zarejestrowany:

2012-02-22

Posty: 6

Jeśli odwołanie nie pomoże, zostaje tylko wziąć dobrego prawnika i walczyć dalej

Offline
#4 2012-02-23 21:59:23
szkoda

Zarejestrowany:

2011-07-03

Posty: 4014

Należy złożyć stosowne odwołanie. Spółka za pewne likwidowała szkodę z polisy OC pojazdu sprawcy, gdzie należy się nie tylko odszkodowania ale i zadośćuczynienie.

Offline
#5 2012-02-28 10:29:50
Kancelaria Prawna

Zarejestrowany:

2011-12-01

Posty: 327

Maja32 napisał:

Witam. W lutym 2009r. doznałam wypadku komunikacyjnego, na miejscu zdarzenia była policja, a sprawca został ukarany, wyniku czego doznałam skręcenie kręgosłupa szyjnego. Obecnie leczenie jest zakończone. W trakcie leczenia dotarła do mnie instytucja EuCO, która w moim imieniu wywalczyła odszkodownie od ubezpieczyciela sprawcy tej kolizji. Po zakończonym leczeniu złożyłam stosowne dokumenty do PZU o odszkodowanie. Dostałam odmowę przyznania odszkodowania ponieważ lekarz orzecznik nie dopatrzył sie w moim przypadku uszczerbku na zdrowiu. Jednej rzeczy nie rozumiem ,lekarz orzecznik z instytucji EuCO przyznaje mi uszczerbek na zdrowiu, a lekarz orzecznik z PZU odmawia mi przyznania uszczerbku na zdrowiu nie wzywając mnie na komisję, swoją opinię wydał zaocznie nie oglądając mojego stanu zdrowia. Czy mógłby mi ktoś pomóc w tej sprawie, pokierować jakie stosowne dokumenty mam złożyć. PZU poinformowało mnie że mogę wystąpić na drogę sądową.

Jeśli dysponuje Pani opinią którą posiłkował się Pani pełnomocnik to warto ją wykorzystać przy odwołaniu od decyzji PZU. Poza tym warto na potrzeby ubezpieczenia NNW (bo chyba jego dotyczy pytanie) uzyskać orzeczenie od Ubezpieczyciela z polisy OC i je również przedłożyć.


W przypadku pytań prosimy o kontakt z Kancelarią.

Offline
#6 2012-02-28 20:17:29
szkoda

Zarejestrowany:

2011-07-03

Posty: 4014

Jeśli zaś chodzi o ustawowy termin likwidacji szkody przez ubezpieczyciela to jeśli chodzi o likwidację szkody z ubezpieczeń dobrowolnych NNW grupowych i indywidualnych to zastosowanie mają przepisy k.c., a konkretnie przepis art. 817 § 1 k.c. mówiący, że  ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie trzydziestu dni, licząc            od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni     od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie przewidzianym w § 1 art. 817 k.c.. Umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą zawierać postanowienia korzystniejsze dla uprawnionego niż określone w paragrafach poprzedzających (np. OWU- Ogólne Warunki Ubezpieczenia mogą zawierać postanowienie, że ubezpieczyciel zobowiązany jest to likwidacji szkody w terminie 14 dni). Co ważne zgodnie z art. 818 § 1 k.c. umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą przewidywać, że ubezpieczający ma obowiązek w określonym terminie powiadomić ubezpieczyciela o wypadku. Zgodnie z art. 818 § 3 i 4 k.c. w razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków określonych w paragrafach poprzedzających art. 818 k.c. ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku. Skutki braku zawiadomienia ubezpieczyciela               o wypadku nie następują, jeżeli ubezpieczyciel w terminie wyznaczonym do zawiadomienia otrzymał wiadomość o okolicznościach, które należało podać do jego wiadomości. Zgodnie  z art. 16 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151 ze zm.) po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, zakład ubezpieczeń informuje o tym ubezpieczającego lub ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem, oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania. Jeżeli w terminach określonych w umowie lub w ustawie zakład ubezpieczeń nie wypłaci świadczenia, zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub w części, a także wypłaca bezsporną część świadczenia. Jeżeli świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, zakład ubezpieczeń informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia. Informacja zakładu ubezpieczeń powinna zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Zakład ubezpieczeń ma obowiązek udostępniać osobom, o których mowa w ust. 1 przedmiotowej ustawy, informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez zakład ubezpieczeń udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez zakład ubezpieczeń. Sposób udostępniania informacji i dokumentów, zapewniania możliwości pisemnego potwierdzania udostępnianych informacji, a także zapewniania możliwości sporządzania kserokopii dokumentów i potwierdzania ich zgodności z oryginałem nie może wiązać się z wykraczającymi ponad uzasadnioną potrzebę utrudnieniami dla tych osób, zaś koszty sporządzenia kserokopii ponoszone przez te osoby nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług.
Jeśli zaś chodzi o ustawowy termin likwidacji szkody z obowiązkowej polisy OC dla pojazdów mechanicznych to zastosowanie ma art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 ze zm.) mówiący, że zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie. Zgodnie z art. 13 ust. 1 przedmiotowej ustawy zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie lub świadczenie z tytułu ubezpieczenia obowiązkowego na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku ustaleń, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu. W myśl tezy S.A.  w Poznaniu z dn. 8.01.1997 r., I ACa 52/96) „Uzależnienie ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń od wyjaśnienia okoliczności dotyczących kwestii, czy posiadacz lub kierowca pojazdu mechanicznego są zobowiązani na podstawie art.435 czy 436 k.c. do zapłaty odszkodowania za szkodę wyrządzoną tym pojazdem, nie oznacza, że za takie „wyjaśnienie” może być uznany tylko wyrok sądu, i to karny, skazujący”. Podobny pogląd wyraźił S.N. w tezie orzeczenia z dn. 10.01.2000 r. III CKN 1105/99, OSNC 2000/7-8, poz. 134 „Przepis art. 817 § 2 k.c. nie upoważnia ubezpieczyciela do zaniechania prowadzenia postępowania likwidacyjnego do czasu prawomocnego zakończenia postępowania karnego dotyczącego wypadku komunikacyjnego, w którym uczestniczył kierowca mający ubezpieczoną odpowiedzialność cywilną”. W przypadku, gdyby wyjaśnienie w terminie o którym mowa w ust. 1 art. 14 przedmiotowej ustawy, okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania, okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe,  nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego. W terminie, o którym mowa w ust. 1, zakład ubezpieczeń zawiadamia na piśmie uprawnionego o przyczynach niemożności zaspokojenia jego roszczeń w całości lub w części, jak również o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska względem roszczeń uprawnionego, a także wypłaca bezsporną część odszkodowania. Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, zakład ubezpieczeń informuje  o tym na piśmie osobę występującą z roszczeniem w terminie, o którym mowa w ust. 1 albo 2 przedmiotowej ustawy, wskazując na okoliczności oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania, jak również na przyczyny, dla których odmówił wiarygodności okolicznościom dowodowym podniesionym przez osobę zgłaszającą roszczenie. Pismo zakładu ubezpieczeń powinno zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Co ważne zgodnie z art. 14 ust. 5 przedmiotowej ustawy zakład ubezpieczeń ma obowiązek udostępnić poszkodowanemu lub uprawnionemu informacje i dokumenty, które miały wpływ na ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń i wysokość odszkodowania. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez zakład ubezpieczeń przekazanych informacji bądź umożliwienia wykonania i potwierdzenia przez zakład ubezpieczeń kopii udostępnionych dokumentów, przy czym koszty dokonania wymienionych czynności obciążają osobę, która żąda tych czynności. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 1 albo 2 art. 14 przedmiotowej ustawy, zakład ubezpieczeń nie ustali ważności umowy ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1 i 2, osoby odpowiedzialnej za szkodę, właściwym do wypłaty odszkodowania jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, na zasadach określonych w rozdziale 7. W przypadku ustalenia przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny dochodzi od tego zakładu ubezpieczeń zwrotu wypłaconego odszkodowania.

Offline
#7 2012-02-29 10:39:03
Aleksander Kmyl

Zarejestrowany:

2012-02-20

Posty: 6

Maja32 napisał:

Witam. W lutym 2009r. doznałam wypadku komunikacyjnego, na miejscu zdarzenia była policja, a sprawca został ukarany, wyniku czego doznałam skręcenie kręgosłupa szyjnego. Obecnie leczenie jest zakończone. W trakcie leczenia dotarła do mnie instytucja EuCO, która w moim imieniu wywalczyła odszkodownie od ubezpieczyciela sprawcy tej kolizji. Po zakończonym leczeniu złożyłam stosowne dokumenty do PZU o odszkodowanie. Dostałam odmowę przyznania odszkodowania ponieważ lekarz orzecznik nie dopatrzył sie w moim przypadku uszczerbku na zdrowiu. Jednej rzeczy nie rozumiem ,lekarz orzecznik z instytucji EuCO przyznaje mi uszczerbek na zdrowiu, a lekarz orzecznik z PZU odmawia mi przyznania uszczerbku na zdrowiu nie wzywając mnie na komisję, swoją opinię wydał zaocznie nie oglądając mojego stanu zdrowia. Czy mógłby mi ktoś pomóc w tej sprawie, pokierować jakie stosowne dokumenty mam złożyć. PZU poinformowało mnie że mogę wystąpić na drogę sądową.

Najwyraźniej specjalista z EuCO ocenił zaistniałą sytuację prawidłowo. Tak jak już pisali poprzednicy, należy się jak najszybciej odwołać.

Offline
#8 2012-02-29 20:38:39
szkoda

Zarejestrowany:

2011-07-03

Posty: 4014

Odwołanie można składać aż do terminu przedawnienia roszczenia.

Offline

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij