PZU Ubezpieczenie Grupowe

#1 2012-02-10 18:55:22
Misho

Zarejestrowany:

2011-09-10

Posty: 2

Witam miałem przygodę na obozie tenisowym, uległem nieszczęśliwemu wypadkowi w wyniku którego złamałem 2 kości przedramienia lewego (u mnie ręka dominująca) z przemieszczeniem. Zostałem przewieziony do szpitala gdzie nastawili mi rękę pod znieczuleniem ogólnym i włożyli 2 druty Kirschnera. Leczenie trwało ok. 6 miesięcy do czasu zdjęcia szwów z ręki po usunięciu drutów. Do tego przy nastawianiu uszkodzono mi nerw w wyniku czego w jednym punkcie nadgarstka mam zdrętwiałą rękę. Na obozie było ubezpieczenie grupowe od NNW do 10 000 zł. PZU oceniło mój uszczerbek na 500 zł. Mam pytanie czy jest sens pisać odwołanie? Czy po prostu tyle powinienem dostać?

Offline
#2 2012-02-10 21:14:53
szkoda

Zarejestrowany:

2011-07-03

Posty: 4014

Re: PZU Ubezpieczenie Grupowe

Misho napisał:

Witam miałem przygodę na obozie tenisowym, uległem nieszczęśliwemu wypadkowi w wyniku którego złamałem 2 kości przedramienia lewego (u mnie ręka dominująca) z przemieszczeniem. Zostałem przewieziony do szpitala gdzie nastawili mi rękę pod znieczuleniem ogólnym i włożyli 2 druty Kirschnera. Leczenie trwało ok. 6 miesięcy do czasu zdjęcia szwów z ręki po usunięciu drutów. Do tego przy nastawianiu uszkodzono mi nerw w wyniku czego w jednym punkcie nadgarstka mam zdrętwiałą rękę. Na obozie było ubezpieczenie grupowe od NNW do 10 000 zł. PZU oceniło mój uszczerbek na 500 zł. Mam pytanie czy jest sens pisać odwołanie? Czy po prostu tyle powinienem dostać?

1) Wynika, że uznali 5% trwałego uszczerbku na zdrowiu, gdyż co do zasady odszkodowanie z NNW przelicza się metodą uproszczoną jako iloczyn trwałego uszczerbku na zdrowiu i sumy ubezpieczenia. Proszę zapoznać się z tabelami oceny trwałego uszczerbku na zdrowiu stanowiącymi załącznik do OWU oraz zażądać doręczenia owych tabel, orzeczenia lekarza orzecznika oraz decyzję. Dopiero po tym przeanalizować decyzję, skonsultować uraz z lekarzem mającym doświadczenie w orzekaniu i podjąć decyzję o ewentualnym odwołaniu. Jeśli zaś chodzi o ustawowy termin likwidacji szkody przez ubezpieczyciela to jeśli chodzi o likwidację szkody z ubezpieczeń dobrowolnych NNW grupowych i indywidualnych to zastosowanie mają przepisy k.c., a konkretnie przepis art. 817 § 1 k.c. mówiący, że  ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie trzydziestu dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni     od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie przewidzianym w § 1 art. 817 k.c.. Umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą zawierać postanowienia korzystniejsze dla uprawnionego niż określone w paragrafach poprzedzających (np. OWU- Ogólne Warunki Ubezpieczenia mogą zawierać postanowienie, że ubezpieczyciel zobowiązany jest to likwidacji szkody w terminie 14 dni). Co ważne zgodnie z art. 818 § 1 k.c. umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą przewidywać, że ubezpieczający ma obowiązek w określonym terminie powiadomić ubezpieczyciela o wypadku. Zgodnie z art. 818 § 3 i 4 k.c. w razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków określonych w paragrafach poprzedzających art. 818 k.c. ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku. Skutki braku zawiadomienia ubezpieczyciela  o wypadku nie następują, jeżeli ubezpieczyciel w terminie wyznaczonym do zawiadomienia otrzymał wiadomość o okolicznościach, które należało podać do jego wiadomości. Zgodnie  z art. 16 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151 ze zm.) po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, zakład ubezpieczeń informuje o tym ubezpieczającego lub ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem, oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania. Jeżeli w terminach określonych w umowie lub w ustawie zakład ubezpieczeń nie wypłaci świadczenia, zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub w części, a także wypłaca bezsporną część świadczenia. Jeżeli świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, zakład ubezpieczeń informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia. Informacja zakładu ubezpieczeń powinna zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Zakład ubezpieczeń ma obowiązek udostępniać osobom, o których mowa w ust. 1 przedmiotowej ustawy, informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez zakład ubezpieczeń udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez zakład ubezpieczeń. Sposób udostępniania informacji i dokumentów, zapewniania możliwości pisemnego potwierdzania udostępnianych informacji, a także zapewniania możliwości sporządzania kserokopii dokumentów i potwierdzania ich zgodności z oryginałem nie może wiązać się z wykraczającymi ponad uzasadnioną potrzebę utrudnieniami dla tych osób, zaś koszty sporządzenia kserokopii ponoszone przez te osoby nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług.

Offline
#3 2012-02-21 21:31:04
exter-odszkodowania

Zarejestrowany:

2012-02-18

Posty: 12

Nieco może krócej niż poprzednik. 5% to z pewnością za mało. Ale z drugiej strony więcej niż 50% raczej nie będzie. Więc realnie rozmawiamy o dodatkowej kwocie rzędu 3000-4000 zł. Z dośwadczenia wiem że w likwidacji z NNW czy Grupówek odwołanie nic nie da - ubezpieczyciele kalkulują (słusznie z resztą) że większoć poszkodowanych o 2000 -3000 zł do sądu nie pójdzie a że takich spraw mają kilka tysięcy  to w skali roku w ich kasach pozostają grube miliony. Ja ostatnio namówiłem klienta i skierowaliśmy pozew do sądu o 2500 zł. Ale wiadomo, że niestety większość osób nie walczy o takie pieniądze.

Offline
#4 2012-02-22 19:27:25
szkoda

Zarejestrowany:

2011-07-03

Posty: 4014

Faktycznie takie sprawy na etapie sądowym są ekonomicznie nieuzasadnione. Gdyby jednak każdy poszkodowany kierował pozew do sądu o takie sumy to być może T.U. zmieniłoby podejście.

Offline
#5 2012-02-22 21:20:08
Saint

Zarejestrowany:

2011-12-14

Posty: 114

5% przy takim złamaniu to mało, tak więc dodatkowe odwołanie na pewno nie zaszkodzi.

Offline
#6 2012-02-23 21:37:24
szkoda

Zarejestrowany:

2011-07-03

Posty: 4014

Słusznie- odwołanie wiele nie kosztuje, a często pomaga.

Offline

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij