UBEZPIECZENIE GRUPOWE

#1 2012-01-09 19:13:40
ilonkaa22

Zarejestrowany:

2012-01-09

Posty: 2

WITAM, jakiś czas temu miałam wypadek tzn. przewróciłam się idąc na uczelnie. Skręcilam V palec u ręki lewej, a także lewe kolano. Jestem ubezpieczona na uczelni - tzw. ubezpieczeniem grupowym w PZU. Dostałam 490 zł odszkodowania.

Jakie maksymalnie ubezpieczenie mi przysługuję?

Z czego to wynika?

Czy warto się odwołać?

Proszę o szybką odpowiedź.

Pozdrawiam

Offline
#2 2012-01-09 19:51:47
paruslex

Zarejestrowany:

2011-07-04

Posty: 399

Re: UBEZPIECZENIE GRUPOWE

Polecam ściągnąć z PZU orzeczenie lekarskie oraz tabele uszczerbku, a następnie udać się do lekarza prowadzącego i spytać czy dobrze ocenili doznany uraz.

Offline
#3 2012-01-09 20:48:59
ilonkaa22

Zarejestrowany:

2012-01-09

Posty: 2

świadczenie z tytułu urazu wymienionego w tabeli nr 5 owu / Ryzyko podstawowe, to było w decyzji, mogę prosić o jakiś link do tych tabel?

Offline
#4 2012-01-10 20:26:40
szkoda

Zarejestrowany:

2011-07-03

Posty: 4014

ilonkaa22 napisał:

świadczenie z tytułu urazu wymienionego w tabeli nr 5 owu / Ryzyko podstawowe, to było w decyzji, mogę prosić o jakiś link do tych tabel?

Każde T.U. ma swoje tabele określane w OWU. OWU tworzy sobie indywidualnie konkretny ubezpieczyciel.

Offline
#5 2012-01-10 20:29:06
szkoda

Zarejestrowany:

2011-07-03

Posty: 4014

ilonkaa22 napisał:

WITAM, jakiś czas temu miałam wypadek tzn. przewróciłam się idąc na uczelnie. Skręcilam V palec u ręki lewej, a także lewe kolano. Jestem ubezpieczona na uczelni - tzw. ubezpieczeniem grupowym w PZU. Dostałam 490 zł odszkodowania.

Jakie maksymalnie ubezpieczenie mi przysługuję?

Z czego to wynika?

Czy warto się odwołać?

Proszę o szybką odpowiedź.

Pozdrawiam

1) Trzeba dowiedzieć się w szkole na jaką sumę opiewało ubezpieczenie;

2) Pkt 1. Trzeba wpierw wiedzieć jaki uszczerbek przewiduje ich tabela etc.. Jeśli zaś chodzi o ustawowy termin likwidacji szkody przez ubezpieczyciela to jeśli chodzi o likwidację szkody z ubezpieczeń dobrowolnych NNW grupowych i indywidualnych to zastosowanie mają przepisy k.c., a konkretnie przepis art. 817 § 1 k.c. mówiący, że  ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie trzydziestu dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni     od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie przewidzianym w § 1 art. 817 k.c.. Umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą zawierać postanowienia korzystniejsze dla uprawnionego niż określone w paragrafach poprzedzających (np. OWU- Ogólne Warunki Ubezpieczenia mogą zawierać postanowienie, że ubezpieczyciel zobowiązany jest to likwidacji szkody w terminie 14 dni). Co ważne zgodnie z art. 818 § 1 k.c. umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą przewidywać, że ubezpieczający ma obowiązek w określonym terminie powiadomić ubezpieczyciela o wypadku. Zgodnie z art. 818 § 3 i 4 k.c. w razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków określonych w paragrafach poprzedzających art. 818 k.c. ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku. Skutki braku zawiadomienia ubezpieczyciela o wypadku nie następują, jeżeli ubezpieczyciel w terminie wyznaczonym do zawiadomienia otrzymał wiadomość o okolicznościach, które należało podać do jego wiadomości. Zgodnie  z art. 16 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151 ze zm.) po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, zakład ubezpieczeń informuje o tym ubezpieczającego lub ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem, oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania. Jeżeli w terminach określonych w umowie lub w ustawie zakład ubezpieczeń nie wypłaci świadczenia, zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub w części, a także wypłaca bezsporną część świadczenia. Jeżeli świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, zakład ubezpieczeń informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia. Informacja zakładu ubezpieczeń powinna zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Zakład ubezpieczeń ma obowiązek udostępniać osobom, o których mowa w ust. 1 przedmiotowej ustawy, informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez zakład ubezpieczeń udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez zakład ubezpieczeń. Sposób udostępniania informacji i dokumentów, zapewniania możliwości pisemnego potwierdzania udostępnianych informacji, a także zapewniania możliwości sporządzania kserokopii dokumentów i potwierdzania ich zgodności z oryginałem nie może wiązać się z wykraczającymi ponad uzasadnioną potrzebę utrudnieniami dla tych osób, zaś koszty sporządzenia kserokopii ponoszone przez te osoby nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług.

Offline

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij