Tabelep procentowego uszczerbku dla pzu oraz ergo hestia

#1 2011-12-27 09:12:36
ikar681

Zarejestrowany:

2011-10-25

Posty: 26

Czy ktoś ma dostemp do tych tabeli ? chciałbym się zorientowac na ile mnie okantowali przyznając 35 procent uszczerbku -- za utratę wzroku w jednym oku ,poczym słabnie prawe oko, obecnie mam nosic okulary +1 do czytania ,oraz -0,5 do dali chodzenia, plus fakt kosmetyczny oko się kurczy i jest to widoczne { czy ten fakt powinien miec wpływ na procentowy uszczerbek na zdrowiu ?}

Offline
#2 2011-12-27 11:23:40
Kancelaria Prawna

Zarejestrowany:

2011-12-01

Posty: 327

Re: Tabelep procentowego uszczerbku dla pzu oraz ergo hestia

Wg tabeli ZUS-owskiej 35 % trwałego uszczerbku na zdrowiu przy utracie wzroku w jednym oku jest ok. W tabelach Ubezpieczycieli z ubezpieczeń NNW jest to bardzo podobny % uszczerbku.

Offline
#3 2011-12-27 12:42:49
paruslex

Zarejestrowany:

2011-07-04

Posty: 399

Możesz zwrócić sie do tych TU o przesłanie tabel wraz z orzeczeniem komisji lekarskiej która orzekła o wysokości uszczerbku - dzięki temu zobaczysz czy lekarz uwzględnił cały uraz. Dokładnie nie jestem w stanie napisać na co zwrócić uwagę, bo nie dysponuję Twoją dokumentacją (jaki uraz na dane oko), jednak warto zapoznać się z tymi orzeczeniami i porównać z posiadaną dokumentacją.
Można  poszukać też  tabeli uszczerbku na www PZU i Hestii odpowiednich do posiadanego ubezpieczenia.

Offline
#4 2011-12-27 14:07:19
ikar681

Zarejestrowany:

2011-10-25

Posty: 26

Czy pzu mogło sporządzic orzeczenie bez powoływania mnie na badanie? i czy hestia mogła wydac orzeczenie w sytuacji gdzie lekarz na komisji powiedział że skieruje mnie do okulisty aby określił procentowy uszczerbek drugiego oka co ma wpływ na wyliczenie procentu uszczerbku?

Offline
#5 2011-12-27 15:59:09
szkoda

Zarejestrowany:

2011-07-03

Posty: 4014

ikar681 napisał:

Czy ktoś ma dostemp do tych tabeli ? chciałbym się zorientowac na ile mnie okantowali przyznając 35 procent uszczerbku -- za utratę wzroku w jednym oku ,poczym słabnie prawe oko, obecnie mam nosic okulary +1 do czytania ,oraz -0,5 do dali chodzenia, plus fakt kosmetyczny oko się kurczy i jest to widoczne { czy ten fakt powinien miec wpływ na procentowy uszczerbek na zdrowiu ?}

1) Jeśli chodzi o likwidację szkody z ubezoieczenia wypadkowego- jednorazowe odszkodowanie z ZUS za stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu- to stały lub długotrwały procentowy uszczerbek na zdrowiu ocenia się według tabel zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 18 grudnia    2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłat jednorazowego odszkodowania (Dz. U. Nr 234, poz. 1974). Natomiast jeśli chodzi o likwidację szkody z wszelkich ubezpieczeń dobrowolnych to ubepzieczyciele mają swoje tabele oceny i trzeba zążądać owych tabel. Zgodnie  z art. 16 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151 ze zm.) po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, zakład ubezpieczeń informuje o tym ubezpieczającego lub ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem, oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania. Jeżeli w terminach określonych w umowie lub w ustawie zakład ubezpieczeń nie wypłaci świadczenia, zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub w części, a także wypłaca bezsporną część świadczenia. Jeżeli świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, zakład ubezpieczeń informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia. Informacja zakładu ubezpieczeń powinna zawierać pouczenie  o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Zakład ubezpieczeń ma obowiązek udostępniać osobom, o których mowa w ust. 1 przedmiotowej ustawy, informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez zakład ubezpieczeń udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez zakład ubezpieczeń. Sposób udostępniania informacji i dokumentów, zapewniania możliwości pisemnego potwierdzania udostępnianych informacji, a także zapewniania możliwości sporządzania kserokopii dokumentów i potwierdzania ich zgodności z oryginałem nie może wiązać się z wykraczającymi ponad uzasadnioną potrzebę utrudnieniami dla tych osób, zaś koszty sporządzenia kserokopii ponoszone przez te osoby nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług. Po doręceniu tabeli, orzeczenia lekarskiego i decyzji   należy wszystko głęboko przeanalizować, ewentualnie skonsultować ocenę z lekarzem specjalizującym się w tego typu orzekaniach i wnieść ewentualne stosowne odwołanie;

2) Tak- może to zwiększyć stały uszczerbek na zdrowiu. Ważne aby nie podpisywać żadnej ugody, gdyż to zamknie możliwość dochodzenia w przyszłości dodatkowych roszczeń jeśli chodzi o następstwa tego samego zdarzenia. Jeśli zaś chodzi o ustawowy termin likwidacji szkody przez ubezpieczyciela to jeśli chodzi o likwidację szkody z ubezpieczeń dobrowolnych NNW grupowych i indywidualnych to zastosowanie mają przepisy k.c., a konkretnie przepis art. 817 § 1 k.c. mówiący, że  ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie trzydziestu dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie przewidzianym w § 1 art. 817 k.c.. Umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą zawierać postanowienia korzystniejsze dla uprawnionego niż określone w paragrafach poprzedzających (np. OWU- Ogólne Warunki Ubezpieczenia mogą zawierać postanowienie, że ubezpieczyciel zobowiązany jest to likwidacji szkody w terminie 14 dni). Co ważne zgodnie z art. 818 § 1 k.c. umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą przewidywać, że ubezpieczający ma obowiązek w określonym terminie powiadomić ubezpieczyciela o wypadku. Zgodnie z art. 818 § 3 i 4 k.c. w razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków określonych w paragrafach poprzedzających art. 818 k.c. ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku. Skutki braku zawiadomienia ubezpieczyciela o wypadku nie następują, jeżeli ubezpieczyciel w terminie wyznaczonym do zawiadomienia otrzymał wiadomość o okolicznościach, które należało podać do jego wiadomości. Zgodnie z art. 819 k.c. roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat trzech (dotyczy ubezpieczeń dobrowolnych grupowych i indywidualnych NNW- Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków). Bieg terminu przedawniania naprawienia szkody zostaje przerwany w chwilą zgłoszenia szkody do osoby obowiązanej do jej naprawienia i zaczyna biec na nowo od momentu otrzymania decyzji o odmowie wypłaty świadczenia.

Offline
#6 2011-12-27 16:00:54
szkoda

Zarejestrowany:

2011-07-03

Posty: 4014

ikar681 napisał:

Czy pzu mogło sporządzic orzeczenie bez powoływania mnie na badanie? i czy hestia mogła wydac orzeczenie w sytuacji gdzie lekarz na komisji powiedział że skieruje mnie do okulisty aby określił procentowy uszczerbek drugiego oka co ma wpływ na wyliczenie procentu uszczerbku?

1) Tak- gdyż żadne przepisy nie nakładają na T.U. obowiązku powoływania komisji lekarskiej, a zwykle jest ona powoływana aby rzetelnie ocenić stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu, medyczne następstwa wypadku;

2) Tak- pkt 1.

Offline
#7 2011-12-27 19:31:41
paruslex

Zarejestrowany:

2011-07-04

Posty: 399

ikar681 napisał:

Czy pzu mogło sporządzic orzeczenie bez powoływania mnie na badanie? i czy hestia mogła wydac orzeczenie w sytuacji gdzie lekarz na komisji powiedział że skieruje mnie do okulisty aby określił procentowy uszczerbek drugiego oka co ma wpływ na wyliczenie procentu uszczerbku?

Ubezpieczyciel nie ma obowiązku kierować na komisje, tym bardziej jeżeli jest szkoda całkowita, np. stwierdzona specjalistycznym badaniem utrata wzroku, co innego z drugim okiem. Dodatkowo trzeba się dowiedzieć jaka jest tabela czy obejmuje uszczerbek na zdrowiu w widełkach procentowych czy jednorazowo - np. 35% za utratę wzroku (z tego co pamiętam w niektórych ubezpieczeniach NNW Hestia ma właśnie takie sztywne określenie uszczerbku). Co do Hestii, z informacji powyżej podanych może wynikać, że przeprowadzone badanie nie było końcowym i czeka Cię jeszcze jedna komisja, a dotychczasowa był dla potwierdzenia wypłaty kwoty bezspornej. Tym bardziej więc poznaj tresć tego orzeczenia i tam na pewno będzie zaznaczone czy jest to badanie wstępne czy końcowe.

Offline
#8 2011-12-27 20:30:30
szkoda

Zarejestrowany:

2011-07-03

Posty: 4014

Pomimo braku obowiązku  powoływanie komisji przez T.U. to najczęściej po złożeniu odwołania jest ona powoływana aby rzetelnie ustalić medyczne następstwa.

Offline
#9 2011-12-27 22:28:40
ikar681

Zarejestrowany:

2011-10-25

Posty: 26

dzięki za pomoc myślę że hestia nie poprzestanie na tej pierwszej komisji choc' w piśmie kture dostałem napisali że jak mi się niepodoba to mam iśc' do sądu ,a pzu mogło żle ocenic' trwały uszczerbek bo kobieta xerująca kartoteke żle pozpinała kartki bo robiła mi dwa komplety ,takwięc trzeba napisac' do nich w sprawie przesłania mi tych orzeczeń i tabeli ,wtedy będę wiedział wszystko narazie dzięki wam wszystkim

Offline
#10 2011-12-27 22:31:09
szkoda

Zarejestrowany:

2011-07-03

Posty: 4014

ikar681 napisał:

dzięki za pomoc myślę że hestia nie poprzestanie na tej pierwszej komisji choc' w piśmie kture dostałem napisali że jak mi się niepodoba to mam iśc' do sądu ,a pzu mogło żle ocenic' trwały uszczerbek bo kobieta xerująca kartoteke żle pozpinała kartki bo robiła mi dwa komplety ,takwięc trzeba napisac' do nich w sprawie przesłania mi tych orzeczeń i tabeli ,wtedy będę wiedział wszystko narazie dzięki wam wszystkim

Słusznie- trzeba mieć wszystko na piśmie, rzetelnie ocenić i następnie podjąc decyzję o ewentualnym odwołaniu.

Offline

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij