odszkodowanie KRUS

#1 2011-12-03 22:35:22
EO

Zarejestrowany:

2011-12-03

Posty: 1

Złamanie głowy kości promieniowej (jestem leworęczna). Leczenie operacyjne, protezoplastyka, rozpoznanie algodystrofii. Ile powinnam dostać jednorazowego odszkodowania (wypadek rolny KRUS). Proszę o pomoc! Po odwołaniu dostałam 20% (poprzednio 15%). Mam objawy: sztywność przedramienia wraz z palcami (palce zginają się), ból i obrzęk nadgarstka, obrót w nadgarstku w lewo ograniczony. W stawie łokciowym przykurcz (nie prostuję ręki). Pracuję jedną ręką, nie wykonuję żadnych prac motyką, grabiami, widłami. Ręka osłabiona, potliwość i zimno.

Offline
#2 2011-12-05 07:39:40
Kancelaria Prawna

Zarejestrowany:

2011-12-01

Posty: 327

Re: odszkodowanie KRUS

W chwili obecnej KRUS wypłaca za 1 % trwałego uszczerbku na zdrowiu 550,00 zł., czyli może Pani otrzymać 11.000,00 zł. jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy w rolnictwie.

Co do prawidłowości oceny trwałego uszczerbku na zdrowiu to tutaj powinien wypowiedzieć się już lekarz orzecznik.

Poza tym gdyby okazało się, że za wypadek ktoś ponosi odpowiedzialność (inny rolnik, wypadek komunikacyjny) to może Pani dochodzić dodatkowych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego za szkodę lub jego ubezpieczyciela.

Offline
#3 2011-12-05 15:24:17
renatarosa11

Zarejestrowany:

2011-12-05

Posty: 2

Miałam złamany drugi palec stopy lewej składany operacyjnie 8tygodni w gipsie. Ile powinnam dostac procent odszkodowania w KRUS

Offline
#4 2011-12-06 08:59:11
Kancelaria Prawna

Zarejestrowany:

2011-12-01

Posty: 327

renatarosa11 napisał:

Miałam złamany drugi palec stopy lewej składany operacyjnie 8tygodni w gipsie. Ile powinnam dostac procent odszkodowania w KRUS

Wg tabel to jest pomiędzy 1-5 % w zależności od zniekształceń.

Offline
#5 2011-12-06 09:53:06
renatarosa11

Zarejestrowany:

2011-12-05

Posty: 2

Dziękuję bardzo za udzielenie informacji.

Offline
#6 2011-12-06 19:25:15
szkoda

Zarejestrowany:

2011-07-03

Posty: 4014

renatarosa11 napisał:

Miałam złamany drugi palec stopy lewej składany operacyjnie 8tygodni w gipsie. Ile powinnam dostac procent odszkodowania w KRUS

Tak jak napisała Kancelaria Prawna AnLex stały lub długotrwały procentowy uszczerbek na zdrowiu ocenia się według tabel zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłat jednorazowego odszkodowania (Dz. U. Nr 234, poz. 1974). W Pani przypadku uraz kwalifikuje się w przedziale tzw. widełkach od 1 do 5% w zależności od zniekształcenie palca i upośledzenia funkcji- resztę będzie ocenił lekarz orzecznik po oględzinach uszkodzonego narządu po leczeniu i rehabilitacji. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dn. 10 sierpnia 2011 r. zmienieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej wynsi 550zł.

Offline
#7 2012-01-27 18:16:33
iwik073

Zarejestrowany:

2012-01-27

Posty: 8

przepraszam...jestem nowa i źle postawiłam post.

Offline
#8 2012-01-28 00:23:13
szkoda

Zarejestrowany:

2011-07-03

Posty: 4014

iwik073 napisał:

przepraszam...jestem nowa i źle postawiłam post.

Nie szkodzi- początki zawsze są trudne.

Offline
#9 2012-06-01 19:58:47
roman07

Zarejestrowany:

2012-06-01

Posty: 2

+9+witaj jestem nowy płu roku temu złamałem staf skokowy i byłem teraz na komisji i przyznali mi 5% uszczerbku na zdrowiu ale mam dosyć widocznie zniekształconą kostka i chce się odwołać z tej decyzji i nie wiem co zrobić proszę o poradę jestem ubezpieczony w KRUS  i jak się odwołam czy mogą mi zmniejszyć odszkodowanie

Offline
#10 2012-06-02 13:08:23
szkoda

Zarejestrowany:

2011-07-03

Posty: 4014

roman07 napisał:

+9+witaj jestem nowy płu roku temu złamałem staf skokowy i byłem teraz na komisji i przyznali mi 5% uszczerbku na zdrowiu ale mam dosyć widocznie zniekształconą kostka i chce się odwołać z tej decyzji i nie wiem co zrobić proszę o poradę

Wszystko zależy z jakiego ubezpieczenia była likwidowana szkoda czy z ubezpieczenia dobrowolnego czy z ZUS. Jeśli w ramach ubezpieczenia dobrowolnego to odwołanie można złożyć aż do czasu przedawnienia roszczenia- przed odwołaniem należy zażądać doręczenia orzeczenia lekarza orzecznika, tabeli oceny trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz samej decyzji. Jeśli chodzi o odszkodowanie z ZUS to Zgodnie z art. 14 ust. 2a ustawy  z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) od orzeczenia lekarza orzecznika osobie zainteresowanej przysługuje sprzeciw do komisji lekarskiej Zakładu, zwanej dalej „komisją lekarską”, w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego orzeczenia. Natomiast jeśli chodzi o świadczenia ustalane przez T.U. to żadne przepisy prawa nie nakładają na T.U. obowiązku powoływania komisji lekarskiej. Jednak w praktyce zwykle powoływana jest komisja zaoczna lub naoczna aby rzetelnie określić medyczne następstwa wypadku. Należy pamiętać, że na podstawie przepisów k.c. przyznaje się nie tylko odszkodowanie ale i zadośćuczynienie. Stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu,  a konkretniej jego wpływ m.in. na życie prywatne i zawodowe jest tylko jedną z wielu składowych na które składa się zadośćuczynienie. Jeśli chodzi o świadczenia ustalane przez T.U. to żadne przepisy prawa nie nakładają na odwołującego terminu na złożenie odwołania. Wówczas odwołanie od decyzji T.U. można praktycznie złożyć w terminie aż do czasu przedawnienia szkody. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia  30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) decyzję, o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 4, Zakład wydaje w ciągu 14 dni od dnia: 1) otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej; 2) wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. Jeżeli w wyniku decyzji zostało ustalone prawo do jednorazowego odszkodowania oraz jego wysokość, Zakład dokonuje z urzędu wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji. Zgodnie z art. 15 ust. 4 przedmiotowej ustawy od decyzji przysługuje odwołanie w trybie i na zasadach określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) od decyzji Zakładu przysługuje odwołanie do właściwego sądu w terminie i według zasad określonych  w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. Od decyzji przyznającej świadczenie w drodze wyjątku oraz od decyzji odmawiającej przyznania takiego świadczenia, a także od decyzji w sprawach o umorzenie należności  z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, odwołanie, o którym mowa w ust. 2, nie przysługuje. Stronie przysługuje prawo do wniesienia wniosku do Prezesa Zakładu o ponowne rozpatrzenie sprawy, na zasadach dotyczących decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji, określone w Kodeksie postępowania administracyjnego. Odwołanie wnosi się      na piśmie do jednostki organizacyjnej Zakładu, która wydała decyzję, lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę. Jeżeli Zakład uzna odwołanie za słuszne, zmienia lub uchyla decyzję niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania. W tym wypadku odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu. Jeżeli odwołanie nie zostało w całości lub w części uwzględnione, Zakład przekazuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania, sprawę do sądu wraz z uzasadnieniem. Zgodnie z art. 477[9] § 1 k.p.c. odwołanie od decyzji organów rentowych wnosi się na piśmie do organu, który wydał decyzję, lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od doręczenia odpisu decyzji. W myśl art. 477[9] § 4 k.p.c. jeżeli organ rentowy nie wydał decyzji w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia zgłoszenia roszczenia w sposób przepisany, odwołanie można wnieść w każdym czasie po upływie tego terminu. Zgodnie z art. 477 [10] § 1 k.p.c. odwołanie powinno zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, określenie i zwięzłe uzasadnienie zarzutów i wniosków oraz podpis ubezpieczonego albo jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. ZUS zobowiązany jest m.in. do wypłaty jednorazowego odszkodowania za stwierdzony trwały uszczerbek na zdrowiu na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłat jednorazowego odszkodowania (Dz. U. Nr 234, poz. 1974) oraz za długotrwały rozstrój zdrowia trwający powyżej 6 miesięcy pod warunkiem, że przyczyną wypadku nie była wyłącznie wina umyślna czy rażące niedbalstwo pracownika.

Offline
#11 2012-06-03 08:27:05
roman07

Zarejestrowany:

2012-06-01

Posty: 2

roman07 napisał:

+9+witaj jestem nowy płu roku temu złamałem staf skokowy i byłem teraz na komisji i przyznali mi 5% uszczerbku na zdrowiu ale mam dosyć widocznie zniekształconą kostka i chce się odwołać z tej decyzji i nie wiem co zrobić proszę o poradę jestem ubezpieczony w KRUS  i jak się odwołam czy mogą mi zmniejszyć odszkodowanie

Offline
#12 2012-06-03 15:31:45
szkoda

Zarejestrowany:

2011-07-03

Posty: 4014

roman07 napisał:

roman07 napisał:

+9+witaj jestem nowy płu roku temu złamałem staf skokowy i byłem teraz na komisji i przyznali mi 5% uszczerbku na zdrowiu ale mam dosyć widocznie zniekształconą kostka i chce się odwołać z tej decyzji i nie wiem co zrobić proszę o poradę jestem ubezpieczony w KRUS  i jak się odwołam czy mogą mi zmniejszyć odszkodowanie

Rozumiem, że tak jak Pan piszę chodzi Panu o likwidację szkody z KRUS. Nie ma przepisów mówiących o tym aby po wniesieniu odwołanie nie można było orzec nawet mniejszego trwałego uszczerbku na zdrowiu. Wobec tego należy przed odwołaniem rozsądnie ocenić uraz i skonfrontować z tabelę oceny trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Offline
#13 2012-07-20 21:25:28
studnia777

Zarejestrowany:

2012-07-20

Posty: 1

Witam,
Jestem świeżo upieczonym forumowiczem,
mam dość istotne pytanie, jestem ubezpieczony w KRUSIE jako domownik, i podczas pracy przy gospodarstwie złamałem sobie prawą kostkę boczna podudzia. Postanowiłem ubiegać sie o odszkodowanie, był u mnie Pan z Krusu spisalismy wszystko itp. pol roku pozniej bylem na komisji lekarskiej, otrzymałem 0 % !!! mimo ze kostka caly czas boli oraz ze jest ewidentnie spuchanieta, co zauważył nawet lekarz na komisji. Moje pytanie, jest sens pisać odwołanie? Czy szansa że dostane jakieś pieniądze jest nikła? w tabeli odszkodowań moja kontuzja mieści się w przedziale od 5 do 15 %, tym bardziej nie rozumiem dlaczego dostałem okrągłe 0!
Pozdrawiam

Offline
#14 2012-07-21 15:29:26
JoannaKrauze

Zarejestrowany:

2012-07-21

Posty: 1

Witam,
moja 7 letnia córka dwa dni temum została zrzucona z konia w gospodarstwie rolnym, które prowadzi szkółkę,  w wyniku upadku córka ma złamaną kość ramienia lewego. Pani, która prowadzi szkółkę napisała mi oświadczenie, że zdarzenie mialo  u niej miejsce i oznajmiła, że jedynym ubezpieczeniem jakie posiada jest ub. w KRUS. Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie z KRUS?

Offline
#15 2012-07-27 07:13:46
KP

Zarejestrowany:

2012-07-02

Posty: 63

JoannaKrauze napisał:

Witam,
moja 7 letnia córka dwa dni temum została zrzucona z konia w gospodarstwie rolnym, które prowadzi szkółkę,  w wyniku upadku córka ma złamaną kość ramienia lewego. Pani, która prowadzi szkółkę napisała mi oświadczenie, że zdarzenie mialo  u niej miejsce i oznajmiła, że jedynym ubezpieczeniem jakie posiada jest ub. w KRUS. Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie z KRUS?

Witam Panią,

Z ubezpieczenia społecznego KRUS nie może Pani dochodzić żadnych świadczeń odszkodowawczych, ponieważ jest to ubezpieczenie dla rolników i ich współdomowników, a nie osób trzecich.

Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK rolnik prowadzący gospodarstwo rolny jest obowiązany do zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy gospodarstw rolnych. Jeśli takiego ubezpieczenia nie zawarto, to można dochodzić świadczeń odszkodowawczych od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który następnie będzie regresował rolnika (żądał zwrotu wypłaconego odszkodowania).

Offline
#16 2013-04-17 09:06:04
ela@maluzyn.pl

Zarejestrowany:

2013-04-17

Posty: 2

EO napisał:

Złamanie głowy kości promieniowej (jestem leworęczna). Leczenie operacyjne, protezoplastyka, rozpoznanie algodystrofii. Ile powinnam dostać jednorazowego odszkodowania (wypadek rolny KRUS). Proszę o pomoc! Po odwołaniu dostałam 20% (poprzednio 15%). Mam objawy: sztywność przedramienia wraz z palcami (palce zginają się), ból i obrzęk nadgarstka, obrót w nadgarstku w lewo ograniczony. W stawie łokciowym przykurcz (nie prostuję ręki). Pracuję jedną ręką, nie wykonuję żadnych prac motyką, grabiami, widłami. Ręka osłabiona, potliwość i zimno.

Offline
#17 2013-04-17 09:14:18
ela@maluzyn.pl

Zarejestrowany:

2013-04-17

Posty: 2

witam 6 lat temu mialam zerwane wiazadla w kolanie  mialam 4 tygodnie noge w gipsie dostalam 12 procent odszkodowania i od tamtego czasu ta noga nie jest do konca sprawna tydzien temu mialam uraz szlam po prostej powierzchni i sie okazalo ze czeka mnie artroskopia kolana  mialan usuwana maz stawowa mam pytanie czy jest szansa ze dostane po raz drugi odszkodowanie jestem ubezpieczona w krusie

Offline
#18 2013-06-10 20:28:26
mariola819

Zarejestrowany:

2013-06-10

Posty: 2

Witam,zwracam się z takim oto pytaniem.
W tym roku z końcem lutego skręciłam nogę w kolanie-Uszkodzenie więzadła pobocznego przyśrodkowego,idąc po drzewo do pieca.Nogę skręciłam w drewutni.Po zdjęciu gipsu okazało się,że więzadła są nadal uszkodzone,noga nie stabilna,ciągle odczuwam w kolanie ból,boli przy schodzeniu po schodach,lekarz prowadzący oznajmił mi,że muszę mieć operację.Czy w tym wypadku należy misię odszkodowanie?Jestem ubezpieczona w  KRUS-ie.
Pozdrawiam.

Offline
#19 2013-08-09 10:08:36
tunrida

Zarejestrowany:

2013-08-09

Posty: 1

Dzień dobry,
Moja sprawa wygląda tak: jestem ubezpieczony w KRUs-ie. Podczas naprawy maszyny rolniczej poza moim gospodarstwem, uległem wypadkowi(amputacja 2 I połowy palca prawej reki. Słyszalem, że krus wypłca odszkodowanie tylko wtedy gdy wypadek stanie sie na posesji . Czy to prawda?

Offline
#20 2013-08-12 07:47:14
anlex

Zarejestrowany:

2013-03-20

Posty: 222

tunrida napisał:

Dzień dobry,
Moja sprawa wygląda tak: jestem ubezpieczony w KRUs-ie. Podczas naprawy maszyny rolniczej poza moim gospodarstwem, uległem wypadkowi(amputacja 2 I połowy palca prawej reki. Słyszalem, że krus wypłca odszkodowanie tylko wtedy gdy wypadek stanie sie na posesji . Czy to prawda?

To nie jest prawda. W rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników, za wypadek przy pracy rolniczej uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności:

    na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi lub w którym stale pracuje, albo na terenie gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym, lub
    w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego, albo w drodze powrotnej, lub
    podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej lub w związku z wykonywaniem tych czynności, lub
    w drodze do miejsca wykonywania czynności, o których mowa w pkt.3 albo w drodze powrotnej.

Offline
#21 2013-11-18 18:34:20
mariola819

Zarejestrowany:

2013-06-10

Posty: 2

Witam ,jak już kiedyś pisałam:


Witam,zwracam się z takim oto pytaniem.
W tym roku z końcem lutego skręciłam nogę w kolanie-Uszkodzenie więzadła pobocznego przyśrodkowego,idąc po drzewo do pieca.Nogę skręciłam w drewutni.Po zdjęciu gipsu okazało się,że więzadła są nadal uszkodzone,noga nie stabilna,ciągle odczuwam w kolanie ból,boli przy schodzeniu po schodach,lekarz prowadzący oznajmił mi,że muszę mieć operację.Czy w tym wypadku należy m isię odszkodowanie?Jestem ubezpieczona w  KRUS-ie.
Pozdrawiam.

W chwili obecnej jestem po artroskopii kolana po orzeczeniu lekarza rzeczoznawcy odnośnie odszkodowania dostałam pismo z KRUS o przyznaniu odszkodowania 3% uszczerbku na zdrowiu.Czy jest to adekwatne do zaistniałego wypadku?Czy  fakt iż zgłosiłam wypadek po 132 dniach mógł też mieć na to wpływ?
Czy jest sens pisać odwołanie w tej sprawie?

Dziekuje i czekam na odpowiedz

Offline
#22 2014-01-03 17:12:41
jolankaj

Zarejestrowany:

2014-01-03

Posty: 2

Witam,moje pytanie brzmi następująco:w wyniku upadku z balkonu ,z wysokości ok 4 m ,domu złamałam rękę w nadgarstku,obie kości które zespolono operacyjnie i ustabilizowano drutami chirurgicznymi oraz założono mi gips wstępnie na 6 tyg,dom znajduje się na tej samej posesji co całe gospodarstwo,dodam że jako rolnik domownik opłacam tylko składki do krus(obowiązek ustawowy-mąż opłaca zus) gdyż od 5 lat pracuję tylko w gospodarstwie i prowadzę dom,w krusie powiedziano mi że odszkodowanie mi się nie należy i wypadku zgłosić nie mogę.proszę o jakąkolwiek podpowiedź

Offline

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij