instrukcje bhp - postępowanie powypadkowe

#1 2008-12-02 20:18:46
gruszka241

Zarejestrowany:

2008-12-02

Posty: 2

JESTEM MŁODYM PRACODAWCĄ,OSTATNIO PRZYJĄŁEM PRACOWNIKA DO PRACY ,
ALE GO JESZCZE NIE ZAREJESTOWAŁEM I PO DWÓCH TYGODNIACH MIAŁ
WYPADEK ,KONKRETNIE ZGNIUTŁ SOBIE CZUBEK PALCA NA PRASIE,CZY MÓGŁBY MI
KTOŚ PODPOWIEDZIEC W JAKI SPOSÓB ROZWIĄZAC TEN PROBLEM,EWENTUALNIE JAKIE GRĄŻĄ MI KONSEKWENCJE I CZY ISTNIEJE MOŻLIWOŚC POLUBOWNEGO ZAŁATWIENIA TAKIEGO PROBLEMU,JEŻELI TAK,TO WJAKI SPOSÓB TO SIĘ ZAŁATWIA?

Offline
#2 2008-12-02 21:02:09
Ewania

Zarejestrowany:

2008-01-12

Posty: 889

Re: instrukcje bhp - postępowanie powypadkowe

Przykro mi, ale....
Chyba nieciekawa jest Twoja sytuacja, w świetle prawa bowiem zatrudniales na czarno i popelniles wykroczenie przeciwko prawom pracownika:


Art. 281 K.p. przewiduje 7 rodzajów czynów stanowiących wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Sprawcą tych czynów może być pracodawca albo osoba działająca w jego imieniu.

Zgodnie z art. 31 K.p., za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający tą jednostką albo inna wyznaczona do tego osoba.

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą czynności z zakresu prawa pracy podejmuje właściciel firmy, lub inna osoba wyznaczona do zarządzania firmą, jeżeli właściciel nie dokonuje osobiście tych czynności.Wskazane podmioty, realizując obowiązki przypisane w Kodeksie pracy pracodawcy, nie realizując ich, lub niewłaściwie realizując mogą popełnić niżej opisane wykroczenia.

1. Zawrzeć umowę cywilnoprawną, w warunkach spełnienia przesłanek wskazanych w art. 22 K.p. definiującym pojęcie stosunku pracy.

2. Nie potwierdzić na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę najpóźniej w dniu przystąpienia pracownika do pracy (art. 29 § 2 K.p.).

3. Wypowiedzieć lub rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia z rażącym naruszeniem prawa, np. dokonując tej czynności w stosunku do pracownika chronionego przed zwolnieniem z pracy (np. w warunkach opisanych w art. 177 K.p.).

4. Stosować wobec pracownika inne kary niż przewidziane w przepisach prawa pracy o odpowiedzialności porządkowej pracowników (art. 108 K.p.).

5. Naruszać przepisy o:

* czasie pracy (dział szósty Kodeksu pracy – naruszenie każdego z wymienionych tam przepisów powoduje wykroczenie),
* uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem (dział ósmy Kodeksu pracy – naruszenie każdego z wymienionych tam przepisów powoduje wykroczenie),
* zatrudnianiu młodocianych (dział dziewiąty Kodeksu pracy – naruszenie każdego z wymienionych tam przepisów powoduje wykroczenie).

6. Nie prowadzić dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników (art. 2981 K.p. w związku z art. 94 pkt 9a K.p.).

7. Pozostawiać dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników w warunkach grożących uszkodzeniem lub zniszczeniem, czyli wbrew obowiązkowi zapisanemu w art. 94 pkt 9b K.p.


Nie mam czasu wybierac tresci, ale poczytaj sam:


Odpowiedzialność pracodawcy

Odpowiedzialność karnoprawna pracodawcy wynika z przepisów znajdujących się w rozdziale zatytułowanym „Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową” w art. 218 – 221Kodeksu karnego oraz w kilku dodatkowych artykułach, m.in. 225 §
Z kolei niedopełnienie przez osobę odpowiedzialną za stan bhp obowiązków z tego zakresu,   a przez to narażenie pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Jeżeli sprawca tego przestępstwa działałby nieumyślnie jego działanie obłożone jest karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Natomiast jeżeli sprawca tego działania dobrowolnie uchylił grożące niebezpieczeństwo, wówczas nie podlega karze.
Przepisy Kodeksu karnego stanowią, iż niezawiadomienie, wbrew obowiązkowi, w terminie właściwego organu o wypadku przy pracy lub chorobie zawodowej, albo niesporządzenie lub nieprzedstawienie wymaganej dokumentacji jest przestępstwem, które naraża pracodawcę na karę grzywny albo karę ograniczenia wolności.
Odpowiedzialności karnoprawnej podlega pracodawca, który udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej osobie uprawnionej do kontroli w zakresie inspekcji pracy lub osobie przybranej jej do pomocy.

Pracodawca ponosi  odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higienę pracy.

Art. 283, par. 1.32  Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasadn bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1.000,- zł. do 30.000,- zł.

Z tego tytułu podlega karze grzywny ten, kto nie przestrzega przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy będąc za to odpowiedzialnym w zakładzie pracy lub będąc osobą odpowiedzialną za kierowanie pracownikami.
W szczególności wykroczenia dopuści się pracodawca, który wbrew obowiązkowi nie zawiadamia w terminie 30 dni właściwego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju, zakresie prowadzonej działalności, jak również o zmianie miejsca, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności oraz o zmianie technologii, jeżeli ta zmiana może powodować zwiększenie zagrożenia dla zdrowia pracowników. Kolejnym wykroczeniem będzie działanie pracodawcy, który wbrew obowiązkowi nie zapewnia, aby budowa lub przebudowa obiektu budowlanego albo jego części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, była wykonywana na podstawie projektów uwzględniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, pozytywnie zaopiniowanych przez uprawnionych rzeczoznawców.
Wykroczeniem, które obłożone jest karą grzywny, jest wyposażanie stanowiska pracy        w maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności. To samo dotyczy pracodawców, którzy wbrew obowiązkowi dostarczają pracownikowi środki ochrony indywidualnej, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności.
Jeżeli pracodawca – wbrew obowiązkowi – stosuje materiały i procesy technologiczne bez uprzedniego ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia pracowników i bez podjęcia odpowiednich środków profilaktycznych, albo wbrew obowiązkowi stosuje substancje i preparaty chemiczne nieoznakowane w sposób widoczny i umożliwiający ich identyfikację, lub też wbrew obowiązkowi stosuje substancje i niebezpieczne preparaty chemiczne nie posiadające kart charakterystyki tych substancji, a także opakowań zabezpieczających przed ich szkodliwym działaniem, pożarem lub wybuchem dopuszcza się wykroczenia przeciwko prawom pracownika.
Przepisy Kodeksu pracy stanowią ponadto, iż dopuszcza się wykroczenia pracodawca, który wbrew obowiązkowi nie zawiadamia właściwego inspektora pracy, prokuratora lub innego właściwego organu o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku mającym związek z pracą, jeżeli wywołał on wymienione skutki, o ile może on być uznany za wypadek przy pracy. Wykroczeniem jest niezgłoszenie choroby zawodowej albo podejrzenia o taką chorobę, także nieujawnienie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, lub też przedstawienie niezgodnych   z prawdą informacji, dowodów lub dokumentów dotyczących takich wypadków i chorób.
Przepisy prawa pracy wskazują jako wykroczenie niewykonanie w wyznaczonym terminie podlegającego wykonaniu nakazu inspektora pracy. Wykroczeniem ze strony pracodawcy jest również utrudnianie działalności organu Państwowej Inspekcji Pracy, w szczególności uniemożliwia prowadzenie wizytacji zakładu pracy lub nie udziela informacji niezbędnych do wykonywania jej zadań.

Offline
#3 2008-12-02 21:16:48
gruszka241

Zarejestrowany:

2008-12-02

Posty: 2

DZIĘKUJĘ ZA INFORMACJE,ALE MAM JESZCZE JEDNO PYTANIE CZY W ŚWIETLE PRAWA
ISTNIEJE COŚ TAKIEGO ,JAK ZADOŚCUCZYNIENIE(DOGADANIE SIĘ Z PRACOWNIKIEM,
WYPŁATA POLUBOWNA,CZY TEŻ INNA FORMA BEZ OFICJALNEGO ZGŁOSZENIA DANEGO ZDARZENIA)?TZ. WYPLACAM JAKAS TAM SUMĘ I DOSTAJĘ OŚWIADCZENIE TYPU ,
ŻE DANY PRACOWNIK NIEMA DO MNIE ŻADNYCH ROŻCZEN ITP.

Offline
#4 2008-12-03 08:43:10
Ewania

Zarejestrowany:

2008-01-12

Posty: 889

Nie.
A przynajmniej ja nic o tym nie wiem.  Zadne polubowne zalatwienie sprawy nie zwalnia pracodawcy z obowiazku przestrzegania postanowien przepisow prawa pracy.

Offline
#5 2018-10-12 13:10:22
maciek0zielinski

Zarejestrowany:

2018-10-12

Posty: 3

Wszystko powinno się robić zgodne z przepisami. Powinny być kursy bhp i odpowiednie instrukcje bhp w zakładzie. Najlepiej zamówić usługi bhp, a behapowcy wszystkim się zajmą.

Offline

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij