Złamanie szyjki kości udowej podczas pracy

#1 2019-01-08 20:28:37
mariola1976

Zarejestrowany:

2019-01-08

Posty: 2

W pierwszym tygodniu listopada  2018 podczas wzmo?onego ruchu (pracuj? w markecie na stanowisku mi?snym) i przy braku odpowiedniej ilo?ci osób pracuj?cych ze wzgl?du na oszcz?dno?ci ( dodam, ?e to by?o przed ?wi?tem zmar?ych) dosz?o kilka razy do sytuacji, podczas  znoszenia towaru na magazyn znajduj?cy si? w piwnicy , ?e moja prawa noga pod ci??arem ugi??a si? ale nie przewróci?am si?. od tego momentu zacz??a delikatnie bole? w okolicy pachwiny. Ponowny taki przypadek by? gdy z tego magazynu ci?gn??am skrzynk? 15 kg mi?sa na swoje stanowisko pracy i to samo zdarzenie, ta sama noga i nag?e opadni?cie na praw? stron?. ból si? zacz?? nasila?. Po sprawdzeniu na internecie co to za ból pierwsze co si? ukaza?o to rwa kulszowa, ból mo?e schodzi? w?a?nie do pachwiny i prowadzi? do kolana. Tym bardziej, ?e w lipcu mia?am problem z kr?gos?upem i by?am na rehabilitacji. My?la?am, ?e dzie? wolnego i ?rodki przeciwbólowe jako? ten ból przerw? a chocia? wyciszy. 2 listopada 2018 ruch po wolnym by? wi?kszy i nikt do pomocy. podczas pracy ,d?wigania towaru przesuwania 15 kg skrzynek ból si? nasila? i zacz??y si? problemy z praw? nog?, jeszcze nie na tyle aby nic robi?. Jednak przed godzin? 14 ( godzina przed zako?czeniem zmiany ) d?wign??am pe?n? misk? z filetem z kurczaka i j? opu?ci?am na praw? stron?. w tym momencie ból si? nasili? tak, ?e mia?am problemy z chodzeniem. niestety nikt nie widzia? zdarzenia. Kole?anka  jedna widzia?a ,?e mam problem z poruszaniem si?. ze wzgl?du na to, ?e ko?czy?am zmian? i pewno??  o problemie z kr?gos?upem nie informowa?am o bólu kierowniczki. Gdy wychodzi?am z pracy my?l?, ?e osoby pracuj?ce widzia?y jak kulej?. Powrót do domu by? ci??ki. Natomiast w domu si? bardzo pogorszy?o, nie mog?am usta? na nogach, zadzwoni?am do pracy, ?e mam problemy z chodzeniem i nie b?d? w stanie przyj??.
5 listopada posz?am do lekarza, bez zdj?cia stawu biodrowego  a przy próbie podniesienia moje nogi diagnoza by?a taka PRAWDOPODOBNIE RWA KULSZOWA i na to mnie leczyli. Gdy ból si? nasila? dosta?am po kolejnej wizycie u lekarza zastrzyki gdy tabletki nie pomog?y. Ból mia?am tak du?y, ?e powiedzia?am chc? piel?gniark? do domu aby mi je podawa?a. dopiero 26 listopada wyprosi?am skierowanie na rtg biodra ( w mi?dzy czasie by?am u trzech lekarzy i tylko na tej " dolegliwo?ci " si? skupili ; mia?am nawet skierowanie od neurolog na rehabilitacj?).Dopiero po prawie miesi?cu na rtg wysz?o z?amanie szyjki ko?ci udowej. No i wielkie zdziwienie lekarza rodzinnego ,telefon do mnie, ?e nie mam si? rusza? i le?e?. Okaza?o si?, ?e ko?? si? powoli zrasta, noga co najmniej krótsza o 1,5 cm, ?adnego leczenia,nic. Nie przeci??a? stawu porusza? si? ewentualnie o kuli i kontrola po dwóch tygodniach.min??o ponad trzy tygodnie,nowe zdj?cie ,ko?? troch? si? zros?a ale zauwa?y?am, ?e jest , w ka?dym b?d? razie tak wygl?da, drugie z?amanie. Jutro kontrola i czekam na dok?adn? informacj?.
Moje pytanie czy to zdarzenie zostanie potraktowane jako wypadek w pracy?

Offline
#2 2019-01-10 12:33:35
mariola1976

Zarejestrowany:

2019-01-08

Posty: 2

Re: Złamanie szyjki kości udowej podczas pracy

Dzi?kuj? za odpowiedzi. B?d? rozwa?a?a jeszcze mo?liwo?? z lekarzami, niestety ze wzgl?du w jakiej jestem sytuacji musz? bra? pod uwag? moj? sytuacj? finansow?. Problem si? jeszcze pojawi? si? z chorobowym, dosta?am za grudzie? 345 z? przez zak?ad pracy i nie wie o co chodzi. Informacj? jak? uzyska?am w ZUS to taka, ?e zak?ad pracy nie wys?a? druku Z3 a kierowniczka nie chcia?a sprawy wyja?ni? z ksi?gow?. nadal czekam od niej na informacj?.Jestem samotn? matk? z dwójk? nastolatków, z córk? maj?c? problemy zdrowotne ma zespó? Turnera.Jestem niestety w zawieszeniu.

Offline

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij