Wypadek samochodowy w Norwegii

  • Dodano: 30 Październik 2009
  • Redakcja

Osoba, która ulegnie wypadkowi drogowemu, zarówno pojedynczemu (tylko własny samochód bierze udział) jak i w przypadku kolizji (więcej samochodów bierze udział), musi jak najszybciej zgłosić sprawę do towarzystwa ubezpieczeniowego. Jeżeli odniesie się obrażenia, ważne jest jak najszybciej udać się do lekarza/szpitala. (Wielu straciło niestety prawo do odszkodowania ponieważ nie zgłosili się na czas do lekarza lub też nie chodzili regularnie do lekarza w celu udokumentowania obrażeń). W sprawach dotyczących obrażeń ciała ma się często prawo do darmowej pomocy adwokackiej.

Kto może żądać odszkodowania?
Zarówno poszkodowany kierowca jak i pasażer(owie) może wystosować roszczenie o odszkodowanie w przypadku obrażeń ciała. Dodatkowo w przypadku wypadków śmiertelnych osoby pozostające przy życiu/rodzina (np. małżonek/konkubent i dzieci) mogą wystosować roszczenie.

Warunki uzyskania odszkodowania
Następujące warunki muszą być spełnione aby móc żądać odszkodowania:

1)Musi zaistnieć obrażenie(a) i/lub straty finansowe
2)Musi istnieć podstawa odpowiedzialności (taka podstawa odpowiedzialności zawarta jest w ustawie o odpowiedzialności za pojazd)
3)Musi mieć miejsce logiczny związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy wypadkiem drogowym a obrażeniami/stratami (musi być możliwe powiązanie obrażenia/straty z wypadkiem i związek ten musi być wystarczająco bliski).

Ważne jest być świadomym, że ma się prawo do odszkodowania, chociaż popełniło się błąd, np. złamało przepisy drogowe. Nawet w przypadku poważnych naruszeń przepisów ma się prawo do odszkodowania, choć suma odszkodowania może zostać zredukowana.

Od kogo można żądać odszkodowania w Norwegii?
Kierowca i/lub pasażer(owie) który uległ wypadkowi zawsze może wystosować roszczenie w stosunku do własnego (norweskiego) towarzystwa ubezpieczeniowego, tzn. tego towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym samochód był ubezpieczony. Dotyczy to pojedynczego wypadku (tylko własny samochód bierze udział) jak i w przypadku kolizji (więcej samochodów bierze udział w wypadku).

Jeżeli odpowiedzialność (wina) za wypadek spoczywa na drugim pojeździe, można wybrać czy się chce wystosować roszczenie w stosunku do własnego towarzystwa ubezpieczeniowego lub towarzystwa ubezpieczeniowego strony przeciwnej (to ostatnie jest najpospolitsze).

Niekiedy mogą istnieć dodatkowe/inne pokrycia ubezpieczeniowe, np. ubezpieczenie od wypadku kierowcy/pasażera, mogące dać dodatkowe odszkodowanie. Ważne jest, aby i te sprawy zostały zgłoszone do odpowiednich towarzystw ubezpieczeniowych.

Jeżeli wypadek samochodowy ma miejsce w związku z pracą, można uważać wypadek za wypadek przy pracy, co w niektórych przypadkach może dać wyższe odszkodowanie.

Jeżeli dozna się obrażeń ciała, trzeba też skontaktować się z NAV (urzędem ubezpieczeń społecznych) w celu ustalenia czy ma się prawo do świadczeń społecznych.