Odszkodowania za skutki powodzi

  • Dodano: 1 Czerwiec 2010
  • Redakcja

Największe opady ustały i nadszedł czas ustalania rozmiarów tragicznych skutków powodzi. Osoby posiadające ubezpieczenia rozpoczynają zgłaszanie szkód do właściwych zakładów ubezpieczeniowych. Ubezpieczenia od tego rodzaju zdarzeń losowych należą do grupy ubezpieczeń dobrowolnych, oferowanych najczęściej w większym pakiecie ubezpieczeniowym ubezpieczenia mieszkania lub domu.

Przed zawarciem umowy należy zawsze dokładnie zapoznać się z jej warunkami, w tym z ogólnymi warunkami ubezpieczenia stanowiącymi integralną cześć umowy. W szczególności należy zwrócić uwagę na to co konkretnie podlega ochronie ubezpieczeniowej, czy do skutecznego ubezpieczenia wymagane jest spełnienie dodatkowych uwarunkowań, a jeśli tak to jakich, jaki jest zakres ubezpieczenia i czy ciążą na nas jakieś obowiązki w przypadku wystąpienia szkody, a jeżeli tak to jakiego rodzaju. Należy pamiętać, że każdy zakład ubezpieczeń w sposób autonomiczny określa warunki ubezpieczenia, nawet w ubezpieczeniach tego samego typu, w tym tworzy własne definicje pojęć. Stąd nawet to samo zdarzenie w świetle rożnych ubezpieczeń może być uznane lub nie za powódź i objęte lub wykluczone z zakresu ubezpieczenia lub ta sam rzecz może być objęta lub wykluczona spod ochrony ubezpieczeniowej. Zdarza się, że ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania powołując się właśnie na ogólne warunki ubezpieczenia. Ustalenie czy stanowisko takie jest zasadne wymaga szczegółowego zbadania konkretnej sprawy, w tym nie tylko z zapisami umowy, ale także kodeksu cywilnego i innych ustaw.

Decyzja odmawiająca wypłaty odszkodowania, pomimo podstaw do odmiennego stanowiska lub wypłacająca je w wysokości niekompensującej całej szkody, nie zamyka możliwości uzyskania satysfakcjonującego odszkodowania. Od decyzji takiej zawsze przysługuje odwołanie, które w przypadku przedstawienia właściwych argumentów może odnieść skutek bez konieczności inicjowania postępowania sądowego, a w ostateczności także stosowne powództwo.

Autor: adwokat Marzena Chmielewska, współpracująca z Biurem Dochodzenia Odszkodowań Campter